รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรณัฐคงกล่อมสุมโนวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
2พระอนุรักษ์คลังฤทธิ์ฐิตปุญฺโญวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
3สามเณรดลฏิพัฒน์จันทร์พูลวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
4พระไมตรีจันทสิทธิ์เขมจาโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
5สามเณรพีระพัฒน์จันทะวงค์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
6พระสายัณห์ชุติมาคุณากรกุลภทฺทธมฺโมวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
7พระสมชายทองประชาปุญฺญกาโมวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
8พระวสุทองปิ่นฐานทตฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
9สามเณรนฤพลนาน้อยวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
10สามเณรศราวุฒินามประกอบวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
11พระชนะวันนิยมทองฐิตปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
12สามเณรศุภกรน้อยจันทร์วัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
13สามเณรอภินันท์บาตสุวรรณ์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
14สามเณรศุภกรบำรุงตาวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
15พระหฤพงศ์ป๋อพริ้งโสภณจิตฺโตวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
16พระธวัชชัยลิมปิวงศ์กนฺตสีโลวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
17พระสิทธิชัยวงศ์เซ็งชินวํโสวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
18สามเณรณัฐวุฒิสีลาราชวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
19พระธิติสุกฤชนันท์รกฺขิโตวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
20พระสุชีพสุทาวันธีรวโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
21พระปัญญาวุธหิรัญชัยปญฺญาวุโธวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
22พระสุรเชษฐ์อังศุมาดิศรเปสโลวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
23สามเณรชัยวุฒิอินทร์ปานวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
24พระพุฒิเศรษฐ์อินทร์ศรีโชติปุญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
25พระสายัณห์อินอ่อนจิตฺตปญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
26พระสมมิตรเถินตรงอภิวโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
27พระอำนาจแซ่ล้ออุปสนฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
28พระภัคพงษ์แนมขุนทดจารุโกวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
29พระนนลฤทธิ์โตเงินอานนฺโทวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
30พระบุญชิดไชประเสริฐคุณเสฏโฐวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
31พระสมชายไชยาคำอภิปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์