รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๔๐๒๑ - วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชนะวันนิยมทองฐิตปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
2สามเณรณัฐวุฒิสีลาราชวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
3สามเณรดลฏิพัฒน์จันทร์พูลวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
4สามเณรชัยวุฒิอินทร์ปานวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
5สามเณรศราวุฒินามประกอบวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
6สามเณรอภินันท์บาตสุวรรณ์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
7สามเณรพีระพัฒน์จันทะวงค์วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
8พระสมชายไชยาคำอภิปุญฺโญวัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
9พระอนุรักษ์คลังฤทธิ์ฐิตปุญฺโญวัดช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
10พระบุญชิดไชประเสริฐคุณเสฏโฐวัดเทพพลวัดกาญจนสิงหาสน์
11พระสุชีพสุทาวันธีรวโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
12พระไมตรีจันทสิทธิ์เขมจาโรวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
13พระปัญญาวุธหิรัญชัยปญฺญาวุโธวัดประสาทวัดกาญจนสิงหาสน์
14พระสิทธิชัยวงศ์เซ็งชินวํโสวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
15พระนนลฤทธิ์โตเงินอานนฺโทวัดมณฑปวัดกาญจนสิงหาสน์
16สามเณรศุภกรบำรุงตาวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
17สามเณรนฤพลนาน้อยวัดเรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
18พระสายัณห์อินอ่อนจิตฺตปญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
19พระสมมิตรเถินตรงอภิวโรวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
20พระพุฒิเศรษฐ์อินทร์ศรีโชติปุญฺโญวัดอินทราวาสวัดกาญจนสิงหาสน์
21พระสมชายทองประชาปุญฺญกาโมวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
22พระอำนาจแซ่ล้ออุปสนฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
23พระวสุทองปิ่นฐานทตฺโตวัดทอง (บางเชือกหนัง)วัดรัชฎาธิษฐาน
24พระสายัณห์ชุติมาคุณากรกุลภทฺทธมฺโมวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
25พระหฤพงศ์ป๋อพริ้งโสภณจิตฺโตวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
26พระธวัชชัยลิมปิวงศ์กนฺตสีโลวัดจำปาวัดรัชฎาธิษฐาน
27พระสุรณัฐคงกล่อมสุมโนวัดพุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
28พระธิติสุกฤชนันท์รกฺขิโตวัดปากน้ำฝั่งเหนือวัดรัชฎาธิษฐาน
29พระภัคพงษ์แนมขุนทดจารุโกวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
30พระสุรเชษฐ์อังศุมาดิศรเปสโลวัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน
31สามเณรศุภกรน้อยจันทร์วัดเพลง (กลางสวน)วัดรัชฎาธิษฐาน