รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๗๕๐๒๐ - วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 125 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกระบี่สุขสัจจีถาวรธมฺโมวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
2พระคัมภีร์อนุเคราะห์คมฺภีรปญฺโญวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
3พระฉัตรชนกทองคำสิริวฑฺฒโกวัดบางขุนนนท์วัดสุวรรณาราม
4พระชัยชนะจารุศุกร์ฐิตสีโลวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
5พระชัยนันท์ศิลปชัยจตฺตมโลวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
6พระชานินคอนปญฺญาปโชโตวัดบางบำหรุวัดระฆังโฆสิตาราม
7พระณพวิทย์ล่วงลือฐิตสีโลวัดเจ้าอามวัดระฆังโฆสิตาราม
8พระทรงรัฐใจวงษ์อาภาธโรวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
9พระธนนท์ศุภกาญจน์ฐิตสุโภวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
10พระประยงค์คล้ายสุบรรณ์สุวณฺโณวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
11พระปิยวัชรรักตระกูลมงคลธนปาโลวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
12พระพงศธรไวเชิงค้าฐิติวํโสวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
13พระพนาดอกเกี๋ยงคตฺตาจาโรวัดวิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
14พระภูเมศแดงอร่ามรตนโชโตวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
15พระวรการน้อยดีโชติมนฺโตวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
16พระวัชรินทร์จิรดิลกพรวชิรญาโณวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
17พระสมคิดไชยเชื้ออริยธมฺโมวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
18พระสมชายคุณทรัพย์สถิตโชติวโรวัดอมรินทรารามวัดระฆังโฆสิตาราม
19พระสันติชัยตั้งจิตเสถียรกุลปญฺญาวุฑฺโฒวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
20พระอธิภัทรธานีอธิภทฺโทวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
21พระเกริกเกียรติชอบไทยอติสจฺโจวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
22พระเฉลิมพลนุชเวชฉนฺทธมฺโมวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
23พระเอกพลมะลิซ้อนสนฺติชญฺโญวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
24สามเณรกสิกรสำราญสุขวัดวิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
25สามเณรกิตติศักดิ์ทองสีก่ำวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
26สามเณรคชพลชื่นชมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
27สามเณรคุณพัฒน์ประสงค์ทรัพย์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
28สามเณรจักรภัทรจุลมุสิวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
29สามเณรจิรายุคุ้มถนอมวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
30สามเณรจีระศักดิ์ปานสุริยะวัดวิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
31สามเณรชนะชัยโพธิ์อุดมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
32สามเณรชลธีสีดากุลฤทธิ์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
33สามเณรชลมาตร์ลาดแดงวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
34สามเณรชาติชายสีหอมชัยวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
35สามเณรชินภัทรบุญสิทธิ์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
36สามเณรซาแพ๊ปทัจวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
37สามเณรณัฎฐกิตติ์เรือศรีจันทร์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
38สามเณรณัฐกิตติ์เหมือนนาดอนวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
39สามเณรณัฐนันท์เครือวรรณวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
40สามเณรณัฐพงศ์นามสันเที๊ยะวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
41สามเณรณัฐพงษ์เอี่ยมมงคลวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
42สามเณรณัฐพลบุ้งทองวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
43สามเณรตันติกรพาทีวัดครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
44สามเณรทรงศักดิ์เรื่องทองวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
45สามเณรทวีโชคจันทร์รัตน์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
46สามเณรทองแท้เปรมปราศภัยวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
47สามเณรทูมมีเจษฎากานต์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
48สามเณรธนกรโอบโคกสูงวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
49สามเณรธนกฤตแสงศรีวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
50สามเณรธนพลไชยจักรวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา