รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๗๕๐๒๐ - วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 125 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสนธิ-วัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
2สามเณรอชิระ-วัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
3สามเณรอติกานต์กงกาหนวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
4สามเณรธรรมรงณ์กงชัยวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
5สามเณรวุฒิกรกรุตทองวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
6สามเณรสุภชัยกิตติศัพท์สกุลวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
7สามเณรนิธิกรก้านเพชรวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
8สามเณรศิริโชคขุนทองจันทร์วัดวิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
9สามเณรปิยะโรจน์คงภักดีวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
10สามเณรวัชรถคงภักดีวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
11สามเณรอนันตโชคคลองอารมย์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
12พระประยงค์คล้ายสุบรรณ์สุวณฺโณวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
13พระชานินคอนปญฺญาปโชโตวัดบางบำหรุวัดระฆังโฆสิตาราม
14สามเณรปฏิหารย์คำต๋าวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
15สามเณรเอกราชคำแดงวัดครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
16พระสมชายคุณทรัพย์สถิตโชติวโรวัดอมรินทรารามวัดระฆังโฆสิตาราม
17สามเณรจิรายุคุ้มถนอมวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
18สามเณรวีรเดชจะอือวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
19สามเณรอนุชาจะอูวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
20สามเณรทวีโชคจันทร์รัตน์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
21สามเณรอนุพงศ์จันทร์แจ้งวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
22พระชัยชนะจารุศุกร์ฐิตสีโลวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
23พระวัชรินทร์จิรดิลกพรวชิรญาโณวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
24สามเณรจักรภัทรจุลมุสิวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
25สามเณรยุทธภูมิจุ้ยเปี่ยมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
26สามเณรรุ่งโรจน์ชวดขุนทดวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
27พระเกริกเกียรติชอบไทยอติสจฺโจวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
28สามเณรวชิระชะฎาทองวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
29สามเณรคชพลชื่นชมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
30พระพนาดอกเกี๋ยงคตฺตาจาโรวัดวิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
31พระสันติชัยตั้งจิตเสถียรกุลปญฺญาวุฑฺโฒวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
32สามเณรลัทธพลถนอมกล่อมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
33สามเณรวชิระถาบุตรวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
34สามเณรสงกรานต์ทรัพย์สงค์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
35พระฉัตรชนกทองคำสิริวฑฺฒโกวัดบางขุนนนท์วัดสุวรรณาราม
36สามเณรกิตติศักดิ์ทองสีก่ำวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
37สามเณรซาแพ๊ปทัจวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
38สามเณรไทตันทัจวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
39สามเณรพิพัฒน์ทับอุ่มวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
40สามเณรนพชัยทับแสงวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
41พระอธิภัทรธานีอธิภทฺโทวัดนายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
42สามเณรธีรเดชธารดอนรัตน์วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
43สามเณรนนท์ณธีธิราชวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
44สามเณรอนันต์ชัยนพทิพย์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
45สามเณรนิติภูมินามนาเมืองวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
46สามเณรณัฐพงศ์นามสันเที๊ยะวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
47สามเณรภวิศภาคย์นิธิโรจนวัฒน์วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
48พระเฉลิมพลนุชเวชฉนฺทธมฺโมวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
49พระวรการน้อยดีโชติมนฺโตวัดสุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
50สามเณรอรรถพลบุญกองวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา