รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรรชัยทองสุขภทฺทโกวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
2พระปิยะโชติแก้วเอียดสุวณฺโณวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
3พระวุฒิพงษ์สุพลโชติวํโสวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
4พระศุภเสกข์พิศาลสุขสกุลสิริวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
5พระนพพรณ บางช้างโชติวโรวัดประดู่ในทรงธรรมวัดราชสิทธาราม
6พระนนทวัฒน์พูลเจริญวรปญฺโญวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
7พระพรชัยโสธรจิตต์โสภณมโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
8พระสรชัยพรมมณีชยสาโรวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
9พระณัฐภัทรวชิรธนสินอภิภทฺโทวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
10พระอดิศักดิ์มงคลวิเชียรอธิวฑฺฒโนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
11พระอานนท์เลื่อนดีจรณสมฺปนฺโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
12พระอำนาจหวังเลิศสกุลชัยเสฏฺฐชโยวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
13พระวีรพลสายประสิทธิ์วีรปญฺโญวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
14พระวิษณุเดชะสวัสดิ์อินฺทปญฺโญวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
15พระภิญโญแสนดีกิตฺติโสภโณวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
16พระกฤษดาภาษยวรรณฐานิโยวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
17สามเณรสมมาตรสุขโกกีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
18สามเณรวิชิตมูดา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
19สามเณรพัชรพลเวชอรุณ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
20สามเณรสุรเชษฐหิมาลา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
21สามเณรเจตนิพัทธ์ยางสิงอ้อวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
22สามเณรเทิดศักดิ์เสือสุจิต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
23สามเณรเลอศักดิ์สังข์เสม-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
24สามเณรโกศลโกเล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
25สามเณรรัชพลวิเศษชาติวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
26สามเณรภากรพยัคฆากร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
27สามเณรพานทองแท้เกษศิริวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
28สามเณรนัตพลแสนเดช-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
29สามเณรนลินเขียวมณีนิล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
30สามเณรทวีทรัพย์ศรีพุฒวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
31สามเณรตรีภพพยัคฆาวุธ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
32สามเณรชลิตศราศรีมูลวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
33สามเณรชนพลสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
34สามเณรชนกรสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
35สามเณรจิรเมธเทินสระเกษวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
36สามเณรจักรินพยัคฆินทร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
37สามเณรกิตติพงศ์วิเศษเสาร์-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
38สามเณรกิตติทัตพยัคฆทัต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
39สามเณรกฤษฎาธารสมบัติเกิดวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม