รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพพรณ บางช้างโชติวโรวัดประดู่ในทรงธรรมวัดราชสิทธาราม
2พระกรรชัยทองสุขภทฺทโกวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
3สามเณรกิตติทัตพยัคฆทัต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
4สามเณรภากรพยัคฆากร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
5สามเณรตรีภพพยัคฆาวุธ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
6สามเณรจักรินพยัคฆินทร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
7พระสรชัยพรมมณีชยสาโรวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
8พระศุภเสกข์พิศาลสุขสกุลสิริวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
9พระนนทวัฒน์พูลเจริญวรปญฺโญวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
10พระกฤษดาภาษยวรรณฐานิโยวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
11พระอดิศักดิ์มงคลวิเชียรอธิวฑฺฒโนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
12สามเณรวิชิตมูดา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
13สามเณรเจตนิพัทธ์ยางสิงอ้อวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
14พระณัฐภัทรวชิรธนสินอภิภทฺโทวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
15สามเณรรัชพลวิเศษชาติวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
16สามเณรกิตติพงศ์วิเศษเสาร์-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
17สามเณรทวีทรัพย์ศรีพุฒวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
18สามเณรชลิตศราศรีมูลวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
19สามเณรกฤษฎาธารสมบัติเกิดวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
20สามเณรเลอศักดิ์สังข์เสม-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
21สามเณรชนพลสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
22สามเณรชนกรสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
23พระวีรพลสายประสิทธิ์วีรปญฺโญวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
24สามเณรสมมาตรสุขโกกีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
25พระวุฒิพงษ์สุพลโชติวํโสวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
26พระอำนาจหวังเลิศสกุลชัยเสฏฺฐชโยวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
27สามเณรสุรเชษฐหิมาลา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
28สามเณรพานทองแท้เกษศิริวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
29สามเณรนลินเขียวมณีนิล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
30พระวิษณุเดชะสวัสดิ์อินฺทปญฺโญวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
31สามเณรจิรเมธเทินสระเกษวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
32พระอานนท์เลื่อนดีจรณสมฺปนฺโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
33สามเณรพัชรพลเวชอรุณ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
34สามเณรเทิดศักดิ์เสือสุจิต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
35พระปิยะโชติแก้วเอียดสุวณฺโณวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
36พระภิญโญแสนดีกิตฺติโสภโณวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
37สามเณรนัตพลแสนเดช-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
38สามเณรโกศลโกเล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
39พระพรชัยโสธรจิตต์โสภณมโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม