รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกรรชัยทองสุขภทฺทโกวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
2สามเณรกฤษฎาธารสมบัติเกิดวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
3พระกฤษดาภาษยวรรณฐานิโยวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
4สามเณรกิตติทัตพยัคฆทัต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
5สามเณรกิตติพงศ์วิเศษเสาร์-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
6สามเณรจักรินพยัคฆินทร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
7สามเณรจิรเมธเทินสระเกษวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
8สามเณรชนกรสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
9สามเณรชนพลสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
10สามเณรชลิตศราศรีมูลวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
11พระณัฐภัทรวชิรธนสินอภิภทฺโทวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
12สามเณรตรีภพพยัคฆาวุธ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
13สามเณรทวีทรัพย์ศรีพุฒวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
14พระนนทวัฒน์พูลเจริญวรปญฺโญวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
15พระนพพรณ บางช้างโชติวโรวัดประดู่ในทรงธรรมวัดราชสิทธาราม
16สามเณรนลินเขียวมณีนิล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
17สามเณรนัตพลแสนเดช-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
18พระปิยะโชติแก้วเอียดสุวณฺโณวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
19พระพรชัยโสธรจิตต์โสภณมโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
20สามเณรพัชรพลเวชอรุณ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
21สามเณรพานทองแท้เกษศิริวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
22สามเณรภากรพยัคฆากร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
23พระภิญโญแสนดีกิตฺติโสภโณวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
24สามเณรรัชพลวิเศษชาติวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
25สามเณรวิชิตมูดา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
26พระวิษณุเดชะสวัสดิ์อินฺทปญฺโญวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
27พระวีรพลสายประสิทธิ์วีรปญฺโญวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
28พระวุฒิพงษ์สุพลโชติวํโสวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
29พระศุภเสกข์พิศาลสุขสกุลสิริวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
30สามเณรสมมาตรสุขโกกีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
31พระสรชัยพรมมณีชยสาโรวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
32สามเณรสุรเชษฐหิมาลา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
33พระอดิศักดิ์มงคลวิเชียรอธิวฑฺฒโนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
34พระอานนท์เลื่อนดีจรณสมฺปนฺโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
35พระอำนาจหวังเลิศสกุลชัยเสฏฺฐชโยวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
36สามเณรเจตนิพัทธ์ยางสิงอ้อวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
37สามเณรเทิดศักดิ์เสือสุจิต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
38สามเณรเลอศักดิ์สังข์เสม-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
39สามเณรโกศลโกเล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม