รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษฎาธารสมบัติเกิดวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
2สามเณรเจตนิพัทธ์ยางสิงอ้อวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
3สามเณรจิรเมธเทินสระเกษวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
4สามเณรสมมาตรสุขโกกีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
5สามเณรชลิตศราศรีมูลวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
6สามเณรรัชพลวิเศษชาติวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
7สามเณรทวีทรัพย์ศรีพุฒวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
8สามเณรพานทองแท้เกษศิริวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
9สามเณรโกศลโกเล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
10สามเณรเลอศักดิ์สังข์เสม-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
11สามเณรเทิดศักดิ์เสือสุจิต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
12สามเณรสุรเชษฐหิมาลา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
13สามเณรวิชิตมูดา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
14สามเณรภากรพยัคฆากร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
15สามเณรพัชรพลเวชอรุณ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
16สามเณรนัตพลแสนเดช-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
17สามเณรนลินเขียวมณีนิล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
18สามเณรตรีภพพยัคฆาวุธ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
19สามเณรกิตติทัตพยัคฆทัต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
20สามเณรชนพลสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
21สามเณรกิตติพงศ์วิเศษเสาร์-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
22สามเณรชนกรสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
23สามเณรจักรินพยัคฆินทร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
24พระภิญโญแสนดีกิตฺติโสภโณวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
25พระอานนท์เลื่อนดีจรณสมฺปนฺโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
26พระสรชัยพรมมณีชยสาโรวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
27พระกฤษดาภาษยวรรณฐานิโยวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
28พระกรรชัยทองสุขภทฺทโกวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
29พระนนทวัฒน์พูลเจริญวรปญฺโญวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
30พระวีรพลสายประสิทธิ์วีรปญฺโญวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
31พระศุภเสกข์พิศาลสุขสกุลสิริวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
32พระปิยะโชติแก้วเอียดสุวณฺโณวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
33พระอดิศักดิ์มงคลวิเชียรอธิวฑฺฒโนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
34พระณัฐภัทรวชิรธนสินอภิภทฺโทวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
35พระวิษณุเดชะสวัสดิ์อินฺทปญฺโญวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
36พระอำนาจหวังเลิศสกุลชัยเสฏฺฐชโยวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
37พระนพพรณ บางช้างโชติวโรวัดประดู่ในทรงธรรมวัดราชสิทธาราม
38พระวุฒิพงษ์สุพลโชติวํโสวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
39พระพรชัยโสธรจิตต์โสภณมโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม