รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๘๐๑๙ - วัดราชสิทธาราม
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสรชัยพรมมณีชยสาโรวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
2พระวุฒิพงษ์สุพลโชติวํโสวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
3พระณัฐภัทรวชิรธนสินอภิภทฺโทวัดราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
4พระอำนาจหวังเลิศสกุลชัยเสฏฺฐชโยวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
5พระวิษณุเดชะสวัสดิ์อินฺทปญฺโญวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
6พระกรรชัยทองสุขภทฺทโกวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
7พระภิญโญแสนดีกิตฺติโสภโณวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
8สามเณรสมมาตรสุขโกกีวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
9สามเณรทวีทรัพย์ศรีพุฒวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
10สามเณรเจตนิพัทธ์ยางสิงอ้อวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
11สามเณรกฤษฎาธารสมบัติเกิดวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
12สามเณรจิรเมธเทินสระเกษวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
13สามเณรชลิตศราศรีมูลวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
14สามเณรรัชพลวิเศษชาติวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
15สามเณรพานทองแท้เกษศิริวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
16พระศุภเสกข์พิศาลสุขสกุลสิริวฑฺฒโนวัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
17สามเณรกิตติทัตพยัคฆทัต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
18สามเณรเทิดศักดิ์เสือสุจิต-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
19สามเณรจักรินพยัคฆินทร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
20สามเณรเลอศักดิ์สังข์เสม-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
21สามเณรนัตพลแสนเดช-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
22สามเณรวิชิตมูดา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
23สามเณรภากรพยัคฆากร-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
24สามเณรโกศลโกเล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
25สามเณรสุรเชษฐหิมาลา-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
26สามเณรนลินเขียวมณีนิล-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
27สามเณรพัชรพลเวชอรุณ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
28สามเณรตรีภพพยัคฆาวุธ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
29สามเณรกิตติพงศ์วิเศษเสาร์-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
30สามเณรชนกรสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
31สามเณรชนพลสันตะโชติ-วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
32พระอดิศักดิ์มงคลวิเชียรอธิวฑฺฒโนวัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
33พระกฤษดาภาษยวรรณฐานิโยวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
34พระอานนท์เลื่อนดีจรณสมฺปนฺโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
35พระวีรพลสายประสิทธิ์วีรปญฺโญวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
36พระพรชัยโสธรจิตต์โสภณมโนวัดท่าพระวัดราชสิทธาราม
37พระปิยะโชติแก้วเอียดสุวณฺโณวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
38พระนนทวัฒน์พูลเจริญวรปญฺโญวัดเจ้ามูลวัดราชสิทธาราม
39พระนพพรณ บางช้างโชติวโรวัดประดู่ในทรงธรรมวัดราชสิทธาราม