รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์เล็กคำสทฺธาธิโกวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
2พระธนวัฒน์เก็ตสะวาญาณวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
3พระธานีจันทร์สว่างฐานวโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
4พระสนั่นไทยสวยสมจิตฺโตวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
5สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณทองวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
6สามเณรเจริญยุทธ์สมตาวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
7พระอำนวยน่วมนิ่มสีลวฑฺฒโนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
8พระนิวัฒน์ทองหล่อนาควโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
9พระชัชนันท์เอกพิทักษ์จรณธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
10พระวีรพัรธ์งามพร้อมคุณวุฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
11สามเณรสุรเกียรติ์บุญขำวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
12สามเณรธนะวุฒิแก้ววิลัยวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
13สามเณรธัญเทพสินทรัพย์วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
14พระพรเทพสังเกตุอคฺควโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
15พระกฤษดาพลูสินกิจฺจกาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
16พระสัญชัยมากรอดปิยธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
17พระเอรอดกรปญฺญาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
18พระวิโรจน์โห้งามนิภาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
19พระขวัญผลพิรุฬถิรปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
20พระเถิงเลาแก้วสีลสาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
21พระบุญเลิศมาลีอคฺคปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
22พระกิตติเงินโรจน์ประดิษฐปิยสีโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
23พระธีรพิชญ์ฉลองธนเศรษฐ์อคฺคปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
24พระอนุชิตนัยนารถชาตปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
25พระชำนาญมาประชุมนาถปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
26พระพิกิจเกิดผดุงชาตวิริโยวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
27พระอมรพันผลบุญสุมงฺคโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
28สามเณรพงษกรนาคฉวีวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
29พระศิริพงษ์ซื่อตรงสจฺจวโรวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
30พระทศพลสุนาวงศ์วราสโภวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
31พระสุวัฒน์ตะไลมะเนยติกโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
32พระไพรัตน์เจริญสุขสุขกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
33พระรัฐธีย์ยอดแก้วอภิปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
34พระนิกรวิทยาพันธุ์อุปากาโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
35พระอมรพนานุการศิลป์ปุญฺญกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
36พระวาฤทธิ์วงกำภูฐิตธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
37พระบุญษฤทธิ์ทัดเที่ยงธมฺมเตโชวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
38พระทวีกองค้าฐานุตฺตโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
39พระวันชัยปลิดดอกจารธมฺโมวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
40พระหนึ่ง-อุชุโกวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
41พระรักชาติจริยาโกมลกุลรตนปุตฺโตวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
42พระอนุสรณ์อุตตะมะศรีสุขปญฺญาโนวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
43สามเณรอาทิตย์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
44สามเณรสาน--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
45สามเณรซ่านมอญ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
46สามเณรวินโก--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
47สามเณรสมศักดิ์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
48สามเณรไม้--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
49สามเณรนฤเบศ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน