รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระหนึ่ง-อุชุโกวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
2พระวันชัยปลิดดอกจารธมฺโมวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
3พระวาฤทธิ์วงกำภูฐิตธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
4สามเณรวินโก--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
5พระวิโรจน์โห้งามนิภาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
6พระวีรพัรธ์งามพร้อมคุณวุฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
7พระศิริพงษ์ซื่อตรงสจฺจวโรวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
8พระสนั่นไทยสวยสมจิตฺโตวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
9สามเณรสมศักดิ์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
10พระสัญชัยมากรอดปิยธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
11สามเณรสาน--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
12สามเณรสุรเกียรติ์บุญขำวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
13พระสุวัฒน์ตะไลมะเนยติกโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
14พระรัฐธีย์ยอดแก้วอภิปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
15พระอนุชิตนัยนารถชาตปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
16พระอนุสรณ์อุตตะมะศรีสุขปญฺญาโนวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
17พระอมรพนานุการศิลป์ปุญฺญกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
18พระอมรพันผลบุญสุมงฺคโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
19สามเณรอาทิตย์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
20พระอำนวยน่วมนิ่มสีลวฑฺฒโนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
21สามเณรเจริญยุทธ์สมตาวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
22พระเถิงเลาแก้วสีลสาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
23พระเอรอดกรปญฺญาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
24พระไพรัตน์เจริญสุขสุขกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
25สามเณรไม้--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
26สามเณรธัญเทพสินทรัพย์วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
27พระกิตติเงินโรจน์ประดิษฐปิยสีโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
28พระขวัญผลพิรุฬถิรปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
29พระชัชนันท์เอกพิทักษ์จรณธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
30พระชำนาญมาประชุมนาถปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
31สามเณรซ่านมอญ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
32พระณรงค์เล็กคำสทฺธาธิโกวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
33สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณทองวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
34พระทวีกองค้าฐานุตฺตโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
35พระทศพลสุนาวงศ์วราสโภวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
36พระธนวัฒน์เก็ตสะวาญาณวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
37สามเณรธนะวุฒิแก้ววิลัยวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
38พระกฤษดาพลูสินกิจฺจกาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
39พระธานีจันทร์สว่างฐานวโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
40พระธีรพิชญ์ฉลองธนเศรษฐ์อคฺคปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
41สามเณรนฤเบศ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
42พระนิกรวิทยาพันธุ์อุปากาโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
43พระนิวัฒน์ทองหล่อนาควโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
44พระบุญษฤทธิ์ทัดเที่ยงธมฺมเตโชวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
45พระบุญเลิศมาลีอคฺคปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
46สามเณรพงษกรนาคฉวีวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
47พระพรเทพสังเกตุอคฺควโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
48พระพิกิจเกิดผดุงชาตวิริโยวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
49พระรักชาติจริยาโกมลกุลรตนปุตฺโตวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน