รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวัฒน์ตะไลมะเนยติกโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
2พระพิกิจเกิดผดุงชาตวิริโยวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
3พระรักชาติจริยาโกมลกุลรตนปุตฺโตวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
4พระรัฐธีย์ยอดแก้วอภิปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
5พระวันชัยปลิดดอกจารธมฺโมวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
6พระวาฤทธิ์วงกำภูฐิตธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
7พระวิโรจน์โห้งามนิภาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
8พระวีรพัรธ์งามพร้อมคุณวุฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
9พระศิริพงษ์ซื่อตรงสจฺจวโรวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
10พระสนั่นไทยสวยสมจิตฺโตวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
11พระสัญชัยมากรอดปิยธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
12พระกิตติเงินโรจน์ประดิษฐปิยสีโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
13พระหนึ่ง-อุชุโกวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
14พระอนุชิตนัยนารถชาตปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
15พระอนุสรณ์อุตตะมะศรีสุขปญฺญาโนวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
16พระอมรพนานุการศิลป์ปุญฺญกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
17พระอมรพันผลบุญสุมงฺคโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
18พระอำนวยน่วมนิ่มสีลวฑฺฒโนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
19พระเถิงเลาแก้วสีลสาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
20พระเอรอดกรปญฺญาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
21พระไพรัตน์เจริญสุขสุขกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
22พระชัชนันท์เอกพิทักษ์จรณธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
23พระณรงค์เล็กคำสทฺธาธิโกวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
24พระทวีกองค้าฐานุตฺตโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
25พระทศพลสุนาวงศ์วราสโภวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
26พระธนวัฒน์เก็ตสะวาญาณวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
27พระพรเทพสังเกตุอคฺควโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
28พระชำนาญมาประชุมนาถปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
29พระธานีจันทร์สว่างฐานวโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
30พระธีรพิชญ์ฉลองธนเศรษฐ์อคฺคปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
31พระขวัญผลพิรุฬถิรปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
32พระกฤษดาพลูสินกิจฺจกาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
33พระนิกรวิทยาพันธุ์อุปากาโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
34พระนิวัฒน์ทองหล่อนาควโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
35พระบุญษฤทธิ์ทัดเที่ยงธมฺมเตโชวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
36พระบุญเลิศมาลีอคฺคปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
37สามเณรสุรเกียรติ์บุญขำวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
38สามเณรเจริญยุทธ์สมตาวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
39สามเณรอาทิตย์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
40สามเณรซ่านมอญ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
41สามเณรไม้--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
42สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณทองวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
43สามเณรสาน--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
44สามเณรธนะวุฒิแก้ววิลัยวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
45สามเณรสมศักดิ์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
46สามเณรธัญเทพสินทรัพย์วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
47สามเณรนฤเบศ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
48สามเณรวินโก--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
49สามเณรพงษกรนาคฉวีวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน