รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรไม้--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
2สามเณรวินโก--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
3สามเณรสมศักดิ์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
4สามเณรสาน--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
5สามเณรนฤเบศ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
6พระหนึ่ง-อุชุโกวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
7สามเณรซ่านมอญ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
8สามเณรอาทิตย์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
9พระทวีกองค้าฐานุตฺตโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
10พระวีรพัรธ์งามพร้อมคุณวุฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
11พระรักชาติจริยาโกมลกุลรตนปุตฺโตวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
12พระธานีจันทร์สว่างฐานวโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
13พระธีรพิชญ์ฉลองธนเศรษฐ์อคฺคปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
14พระศิริพงษ์ซื่อตรงสจฺจวโรวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
15พระสุวัฒน์ตะไลมะเนยติกโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
16พระนิวัฒน์ทองหล่อนาควโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
17พระบุญษฤทธิ์ทัดเที่ยงธมฺมเตโชวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
18พระอนุชิตนัยนารถชาตปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
19สามเณรพงษกรนาคฉวีวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
20พระอำนวยน่วมนิ่มสีลวฑฺฒโนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
21สามเณรสุรเกียรติ์บุญขำวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
22พระวันชัยปลิดดอกจารธมฺโมวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
23พระอมรพันผลบุญสุมงฺคโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
24พระขวัญผลพิรุฬถิรปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
25พระอมรพนานุการศิลป์ปุญฺญกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
26พระกฤษดาพลูสินกิจฺจกาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
27พระสัญชัยมากรอดปิยธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
28พระชำนาญมาประชุมนาถปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
29พระบุญเลิศมาลีอคฺคปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
30พระรัฐธีย์ยอดแก้วอภิปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
31พระเอรอดกรปญฺญาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
32พระวาฤทธิ์วงกำภูฐิตธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
33พระนิกรวิทยาพันธุ์อุปากาโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
34สามเณรเจริญยุทธ์สมตาวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
35พระพรเทพสังเกตุอคฺควโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
36สามเณรธัญเทพสินทรัพย์วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
37พระทศพลสุนาวงศ์วราสโภวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
38สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณทองวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
39พระอนุสรณ์อุตตะมะศรีสุขปญฺญาโนวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
40พระพิกิจเกิดผดุงชาตวิริโยวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
41พระธนวัฒน์เก็ตสะวาญาณวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
42พระกิตติเงินโรจน์ประดิษฐปิยสีโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
43พระไพรัตน์เจริญสุขสุขกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
44พระเถิงเลาแก้วสีลสาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
45พระณรงค์เล็กคำสทฺธาธิโกวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
46พระชัชนันท์เอกพิทักษ์จรณธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
47สามเณรธนะวุฒิแก้ววิลัยวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
48พระวิโรจน์โห้งามนิภาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
49พระสนั่นไทยสวยสมจิตฺโตวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน