รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๕๐๓๒ - วัดแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุรเกียรติ์บุญขำวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
2สามเณรพงษกรนาคฉวีวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
3สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณทองวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
4สามเณรเจริญยุทธ์สมตาวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
5สามเณรธัญเทพสินทรัพย์วัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
6สามเณรธนะวุฒิแก้ววิลัยวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
7สามเณรอาทิตย์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
8สามเณรสมศักดิ์--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
9สามเณรวินโก--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
10สามเณรสาน--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
11สามเณรนฤเบศ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
12สามเณรไม้--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
13สามเณรซ่านมอญ--วัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
14พระกฤษดาพลูสินกิจฺจกาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
15พระวีรพัรธ์งามพร้อมคุณวุฑฺโฒวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
16พระชัชนันท์เอกพิทักษ์จรณธมฺโมวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
17พระวันชัยปลิดดอกจารธมฺโมวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
18พระอนุชิตนัยนารถชาตปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
19พระพิกิจเกิดผดุงชาตวิริโยวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
20พระธนวัฒน์เก็ตสะวาญาณวุฑฺโฒวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
21พระธานีจันทร์สว่างฐานวโรวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
22พระทวีกองค้าฐานุตฺตโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
23พระวาฤทธิ์วงกำภูฐิตธมฺโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
24พระขวัญผลพิรุฬถิรปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
25พระบุญษฤทธิ์ทัดเที่ยงธมฺมเตโชวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
26พระนิวัฒน์ทองหล่อนาควโรวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
27พระชำนาญมาประชุมนาถปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
28พระวิโรจน์โห้งามนิภาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
29พระเอรอดกรปญฺญาธโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
30พระอนุสรณ์อุตตะมะศรีสุขปญฺญาโนวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
31พระสัญชัยมากรอดปิยธมฺโมวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
32พระกิตติเงินโรจน์ประดิษฐปิยสีโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
33พระอมรพนานุการศิลป์ปุญฺญกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
34พระสุวัฒน์ตะไลมะเนยติกโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
35พระรักชาติจริยาโกมลกุลรตนปุตฺโตวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
36พระทศพลสุนาวงศ์วราสโภวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
37พระศิริพงษ์ซื่อตรงสจฺจวโรวัดบางกระดี่คณะเขตบางขุนเทียน
38พระณรงค์เล็กคำสทฺธาธิโกวัดธรรมคุณารามคณะเขตบางขุนเทียน
39พระสนั่นไทยสวยสมจิตฺโตวัดปทีปพลีผลคณะเขตบางขุนเทียน
40พระอำนวยน่วมนิ่มสีลวฑฺฒโนวัดเลาคณะเขตบางขุนเทียน
41พระเถิงเลาแก้วสีลสาโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
42พระไพรัตน์เจริญสุขสุขกาโมวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
43พระอมรพันผลบุญสุมงฺคโลวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
44พระธีรพิชญ์ฉลองธนเศรษฐ์อคฺคปญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
45พระบุญเลิศมาลีอคฺคปุญฺโญวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
46พระพรเทพสังเกตุอคฺควโรวัดหัวกระบือคณะเขตบางขุนเทียน
47พระรัฐธีย์ยอดแก้วอภิปญฺโญวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน
48พระหนึ่ง-อุชุโกวัดสุธรรมวดีคณะเขตบางขุนเทียน
49พระนิกรวิทยาพันธุ์อุปากาโรวัดสะแกงามคณะเขตบางขุนเทียน