รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวิศาลโกวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
2สามเณรวรรณะจาตวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
3พระดนุพลจันทรภทฺทาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
4พระรังสรรค์พลเยี่ยมธมฺมสโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
5สามเณรสำนางทิฐิวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
6พระภานุวัฒน์พูนทองทนฺตาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
7พระภาณุแก่สูงเนินฐานวโรวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
8พระบัณฑิตซื่อมโนธรรมสนฺตกาโยวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
9พระสมคิดคงคำมากถิรจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
10พระวีรพลมณีวรรณกตปุญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
11พระวีระยุทธ์ศรีแสงแก้วชีวสุทฺโธวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
12พระเอกราชคงประเสริฐภทฺทโกวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
13พระสมชายคงชื่นตปคุโณวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
14พระสมศักดิ์แซ่สื่อโสภณจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
15พระสุรชัยน้อยอยู่นิดชุติทนฺโนวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
16พระอนุชาสวนพรายธนปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
17พระเจษฎาพิมประดิษฐ์ชินวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
18พระกรกฎแซ่ก๊กฉนฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
19พระวิทยาสว่างเดือนฐิตสีโลวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
20พระวรเทพรักษาศุภผลชุติปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
21พระพิสิฐชูชัยวรากิจฐิตธมฺโมวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
22พระนพดลสรพลเตชปญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
23พระธานีสุคนธานนท์ถิรจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
24พระธันวากรเจริญพงษ์สีลสุทฺโธวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
25พระธนวัฒน์ทับมาโนชธนวฑฺฒโนวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
26พระทรงพลเพียรพลครุธมฺโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
27พระณเศรษฐ์เจนศิริรุ่งเรืองภทฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
28สามเณรชาตรีศรีปานวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
29พระฉลาดม่วงเพชรปภสฺสโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ