รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรังสรรค์พลเยี่ยมธมฺมสโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
2พระเอกราชคงประเสริฐภทฺทโกวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
3พระเจษฎาพิมประดิษฐ์ชินวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
4พระอนุชาสวนพรายธนปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
5พระสุรชัยน้อยอยู่นิดชุติทนฺโนวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
6พระสมศักดิ์แซ่สื่อโสภณจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
7พระสมชายคงชื่นตปคุโณวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
8พระสมคิดคงคำมากถิรจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
9พระวีระยุทธ์ศรีแสงแก้วชีวสุทฺโธวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
10พระวีรพลมณีวรรณกตปุญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
11พระวิทยาสว่างเดือนฐิตสีโลวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
12พระวรเทพรักษาศุภผลชุติปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
13พระกรกฎแซ่ก๊กฉนฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
14พระภานุวัฒน์พูนทองทนฺตาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
15พระภาณุแก่สูงเนินฐานวโรวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
16พระพิสิฐชูชัยวรากิจฐิตธมฺโมวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
17พระบัณฑิตซื่อมโนธรรมสนฺตกาโยวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
18พระนพดลสรพลเตชปญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
19พระธานีสุคนธานนท์ถิรจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
20พระธันวากรเจริญพงษ์สีลสุทฺโธวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
21พระธนวัฒน์ทับมาโนชธนวฑฺฒโนวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
22พระทรงพลเพียรพลครุธมฺโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
23พระดนุพลจันทรภทฺทาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
24พระณเศรษฐ์เจนศิริรุ่งเรืองภทฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
25พระฉลาดม่วงเพชรปภสฺสโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
26สามเณรวรรณะจาตวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
27สามเณรวิศาลโกวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
28สามเณรสำนางทิฐิวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
29สามเณรชาตรีศรีปานวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ