รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธันวากรเจริญพงษ์สีลสุทฺโธวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
2พระสมคิดคงคำมากถิรจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
3พระสมชายคงชื่นตปคุโณวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
4พระเอกราชคงประเสริฐภทฺทโกวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
5พระดนุพลจันทรภทฺทาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
6สามเณรวรรณะจาตวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
7พระพิสิฐชูชัยวรากิจฐิตธมฺโมวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
8พระบัณฑิตซื่อมโนธรรมสนฺตกาโยวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
9พระธนวัฒน์ทับมาโนชธนวฑฺฒโนวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
10สามเณรสำนางทิฐิวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
11พระสุรชัยน้อยอยู่นิดชุติทนฺโนวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
12พระรังสรรค์พลเยี่ยมธมฺมสโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
13พระเจษฎาพิมประดิษฐ์ชินวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
14พระภานุวัฒน์พูนทองทนฺตาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
15พระวีรพลมณีวรรณกตปุญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
16พระฉลาดม่วงเพชรปภสฺสโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
17พระวรเทพรักษาศุภผลชุติปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
18สามเณรชาตรีศรีปานวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
19พระวีระยุทธ์ศรีแสงแก้วชีวสุทฺโธวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
20พระนพดลสรพลเตชปญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
21พระอนุชาสวนพรายธนปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
22พระวิทยาสว่างเดือนฐิตสีโลวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
23พระธานีสุคนธานนท์ถิรจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
24พระณเศรษฐ์เจนศิริรุ่งเรืองภทฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
25พระทรงพลเพียรพลครุธมฺโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
26พระภาณุแก่สูงเนินฐานวโรวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
27พระกรกฎแซ่ก๊กฉนฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
28พระสมศักดิ์แซ่สื่อโสภณจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
29สามเณรวิศาลโกวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ