รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชาตรีศรีปานวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
2สามเณรวิศาลโกวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
3สามเณรสำนางทิฐิวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
4สามเณรวรรณะจาตวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
5พระวีรพลมณีวรรณกตปุญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
6พระทรงพลเพียรพลครุธมฺโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
7พระกรกฎแซ่ก๊กฉนฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
8พระเจษฎาพิมประดิษฐ์ชินวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
9พระวีระยุทธ์ศรีแสงแก้วชีวสุทฺโธวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
10พระสุรชัยน้อยอยู่นิดชุติทนฺโนวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
11พระวรเทพรักษาศุภผลชุติปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
12พระภาณุแก่สูงเนินฐานวโรวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
13พระพิสิฐชูชัยวรากิจฐิตธมฺโมวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
14พระวิทยาสว่างเดือนฐิตสีโลวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
15พระสมชายคงชื่นตปคุโณวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
16พระธานีสุคนธานนท์ถิรจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
17พระสมคิดคงคำมากถิรจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
18พระภานุวัฒน์พูนทองทนฺตาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
19พระอนุชาสวนพรายธนปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
20พระธนวัฒน์ทับมาโนชธนวฑฺฒโนวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
21พระรังสรรค์พลเยี่ยมธมฺมสโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
22พระฉลาดม่วงเพชรปภสฺสโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
23พระดนุพลจันทรภทฺทาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
24พระณเศรษฐ์เจนศิริรุ่งเรืองภทฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
25พระเอกราชคงประเสริฐภทฺทโกวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
26พระบัณฑิตซื่อมโนธรรมสนฺตกาโยวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
27พระธันวากรเจริญพงษ์สีลสุทฺโธวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
28พระนพดลสรพลเตชปญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
29พระสมศักดิ์แซ่สื่อโสภณจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ