รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๔๐๓๑ - วัดสารอด
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรังสรรค์พลเยี่ยมธมฺมสโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
2พระดนุพลจันทรภทฺทาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
3พระบัณฑิตซื่อมโนธรรมสนฺตกาโยวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
4พระภานุวัฒน์พูนทองทนฺตาจาโรวัดประเสริฐสุทธาวาสคณะเขตราษฎร์บูรณะ
5พระภาณุแก่สูงเนินฐานวโรวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
6สามเณรสำนางทิฐิวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
7สามเณรวรรณะจาตวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
8สามเณรวิศาลโกวัดเกียรติประดิษฐ์คณะเขตราษฎร์บูรณะ
9พระสมศักดิ์แซ่สื่อโสภณจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
10พระธนวัฒน์ทับมาโนชธนวฑฺฒโนวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
11พระวีรพลมณีวรรณกตปุญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
12พระสมคิดคงคำมากถิรจิตฺโตวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
13พระนพดลสรพลเตชปญฺโญวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
14พระพิสิฐชูชัยวรากิจฐิตธมฺโมวัดทุ่งครุคณะเขตทุ่งครุ
15พระสมชายคงชื่นตปคุโณวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
16พระธานีสุคนธานนท์ถิรจิตฺโตวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
17พระเจษฎาพิมประดิษฐ์ชินวโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
18พระฉลาดม่วงเพชรปภสฺสโรวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
19พระธันวากรเจริญพงษ์สีลสุทฺโธวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
20สามเณรชาตรีศรีปานวัดบางมดโสธรารามคณะเขตทุ่งครุ
21พระวิทยาสว่างเดือนฐิตสีโลวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
22พระทรงพลเพียรพลครุธมฺโมวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
23พระเอกราชคงประเสริฐภทฺทโกวัดแจงร้อนคณะเขตทุ่งครุ
24พระกรกฎแซ่ก๊กฉนฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
25พระวีระยุทธ์ศรีแสงแก้วชีวสุทฺโธวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
26พระณเศรษฐ์เจนศิริรุ่งเรืองภทฺทโกวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
27พระอนุชาสวนพรายธนปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
28พระวรเทพรักษาศุภผลชุติปญฺโญวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ
29พระสุรชัยน้อยอยู่นิดชุติทนฺโนวัดหลวงพ่อโอภาสีคณะเขตทุ่งครุ