รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิรัตน์เสรีขจรกิจเจริญวรกิจฺโจวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
2พระธนวัฒน์อุศุภรัตน์อนีโฆวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
3พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
4พระสากรกิ่งทองจนฺทวณฺโณวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
5สามเณรธีระพงษ์ดงขาววัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
6พระสมคิดบุญมาสุนนฺโทวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
7พระเดชาประเสริฐกุลโชติโกวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
8พระวีระชาติผักแว่นสุวีโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
9พระชัยณรงค์ยังประเสริฐปวโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
10สามเณรธนากรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
11สามเณรเจษฎาพรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
12สามเณรภูมินทร์เจโคกกรวดวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
13สามเณรอภิเดชสุภีวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
14สามเณรรัฐภูมิพันธ์คูณวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
15พระปางชวนโสมปณฺฑิโตวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
16พระณัฐพรทับทิมปภสฺสโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
17พระสิทธินันท์อำพันเตชวโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
18พระพงษ์ศักดิ์เติมรุ่งสกุลตบสีโลวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
19พระอิแปลบารัวฐิตธมฺโมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
20สามเณรชัยมงคลสุขเกษมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
21สามเณรฑิฆัมพรมณีพันธ์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
22สามเณรเกียรติศักดิ์พุทธเกตุวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
23พระรัชกฤชจิราธรณ์กุลสิริธมฺโมวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
24สามเณรกฤตพรเขจรกุลวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
25สามเณรอัครพลหนูเส็งวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
26สามเณรเพ็ชรเนียมเสวกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
27สามเณรภานุวัฒน์แสนลี้วัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
28สามเณรกฤตภาสวัฒนะวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
29สามเณรธรรศ์ชกรเหลืองสีนาควัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน