รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสากรกิ่งทองจนฺทวณฺโณวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
2พระรัชกฤชจิราธรณ์กุลสิริธมฺโมวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
3พระปางชวนโสมปณฺฑิโตวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
4พระวีระชาติผักแว่นสุวีโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
5สามเณรธีระพงษ์ดงขาววัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
6พระณัฐพรทับทิมปภสฺสโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
7พระอิแปลบารัวฐิตธมฺโมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
8พระสมคิดบุญมาสุนนฺโทวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
9พระเดชาประเสริฐกุลโชติโกวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
10สามเณรธนากรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
11สามเณรเจษฎาพรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
12สามเณรรัฐภูมิพันธ์คูณวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
13สามเณรเกียรติศักดิ์พุทธเกตุวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
14สามเณรฑิฆัมพรมณีพันธ์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
15พระชัยณรงค์ยังประเสริฐปวโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
16สามเณรกฤตภาสวัฒนะวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
17สามเณรชัยมงคลสุขเกษมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
18สามเณรอภิเดชสุภีวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
19สามเณรอัครพลหนูเส็งวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
20พระสิทธินันท์อำพันเตชวโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
21พระธนวัฒน์อุศุภรัตน์อนีโฆวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
22สามเณรกฤตพรเขจรกุลวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
23สามเณรภูมินทร์เจโคกกรวดวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
24พระพงษ์ศักดิ์เติมรุ่งสกุลตบสีโลวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
25สามเณรเพ็ชรเนียมเสวกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
26พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
27พระวิรัตน์เสรีขจรกิจเจริญวรกิจฺโจวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
28สามเณรธรรศ์ชกรเหลืองสีนาควัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
29สามเณรภานุวัฒน์แสนลี้วัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน