รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤตพรเขจรกุลวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
2สามเณรกฤตภาสวัฒนะวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
3พระชัยณรงค์ยังประเสริฐปวโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
4สามเณรชัยมงคลสุขเกษมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
5สามเณรฑิฆัมพรมณีพันธ์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
6พระณัฐพรทับทิมปภสฺสโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
7พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
8พระธนวัฒน์อุศุภรัตน์อนีโฆวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
9สามเณรธนากรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
10สามเณรธรรศ์ชกรเหลืองสีนาควัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
11สามเณรธีระพงษ์ดงขาววัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
12พระปางชวนโสมปณฺฑิโตวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
13พระพงษ์ศักดิ์เติมรุ่งสกุลตบสีโลวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
14สามเณรภานุวัฒน์แสนลี้วัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
15สามเณรภูมินทร์เจโคกกรวดวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
16พระรัชกฤชจิราธรณ์กุลสิริธมฺโมวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
17สามเณรรัฐภูมิพันธ์คูณวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
18พระวิรัตน์เสรีขจรกิจเจริญวรกิจฺโจวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
19พระวีระชาติผักแว่นสุวีโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
20พระสมคิดบุญมาสุนนฺโทวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
21พระสากรกิ่งทองจนฺทวณฺโณวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
22พระสิทธินันท์อำพันเตชวโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
23สามเณรอภิเดชสุภีวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
24สามเณรอัครพลหนูเส็งวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
25พระอิแปลบารัวฐิตธมฺโมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
26สามเณรเกียรติศักดิ์พุทธเกตุวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
27สามเณรเจษฎาพรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
28พระเดชาประเสริฐกุลโชติโกวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
29สามเณรเพ็ชรเนียมเสวกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน