รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรภูมินทร์เจโคกกรวดวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
2สามเณรเพ็ชรเนียมเสวกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
3สามเณรเจษฎาพรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
4สามเณรเกียรติศักดิ์พุทธเกตุวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
5สามเณรอัครพลหนูเส็งวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
6สามเณรอภิเดชสุภีวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
7สามเณรรัฐภูมิพันธ์คูณวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
8สามเณรกฤตพรเขจรกุลวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
9สามเณรภานุวัฒน์แสนลี้วัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
10สามเณรธีระพงษ์ดงขาววัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร
11สามเณรกฤตภาสวัฒนะวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
12สามเณรธนากรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
13สามเณรชัยมงคลสุขเกษมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
14สามเณรธรรศ์ชกรเหลืองสีนาควัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
15สามเณรฑิฆัมพรมณีพันธ์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
16พระสากรกิ่งทองจนฺทวณฺโณวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
17พระอิแปลบารัวฐิตธมฺโมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
18พระพงษ์ศักดิ์เติมรุ่งสกุลตบสีโลวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
19พระณัฐพรทับทิมปภสฺสโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
20พระชัยณรงค์ยังประเสริฐปวโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
21พระวิรัตน์เสรีขจรกิจเจริญวรกิจฺโจวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
22พระรัชกฤชจิราธรณ์กุลสิริธมฺโมวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
23พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
24พระสมคิดบุญมาสุนนฺโทวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
25พระวีระชาติผักแว่นสุวีโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
26พระธนวัฒน์อุศุภรัตน์อนีโฆวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
27พระสิทธินันท์อำพันเตชวโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
28พระเดชาประเสริฐกุลโชติโกวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
29พระปางชวนโสมปณฺฑิโตวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ