รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมคิดบุญมาสุนนฺโทวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
2พระเดชาประเสริฐกุลโชติโกวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
3พระวีระชาติผักแว่นสุวีโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
4พระชัยณรงค์ยังประเสริฐปวโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
5สามเณรธนากรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
6สามเณรเจษฎาพรพละศักดิ์วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
7สามเณรภูมินทร์เจโคกกรวดวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
8สามเณรอภิเดชสุภีวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
9สามเณรรัฐภูมิพันธ์คูณวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
10พระรัชกฤชจิราธรณ์กุลสิริธมฺโมวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
11พระปางชวนโสมปณฺฑิโตวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
12พระณัฐพรทับทิมปภสฺสโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
13พระสิทธินันท์อำพันเตชวโรวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
14พระพงษ์ศักดิ์เติมรุ่งสกุลตบสีโลวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
15พระอิแปลบารัวฐิตธมฺโมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
16สามเณรชัยมงคลสุขเกษมวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
17สามเณรฑิฆัมพรมณีพันธ์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
18สามเณรเกียรติศักดิ์พุทธเกตุวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
19สามเณรกฤตพรเขจรกุลวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
20สามเณรอัครพลหนูเส็งวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
21สามเณรเพ็ชรเนียมเสวกวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
22สามเณรภานุวัฒน์แสนลี้วัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
23สามเณรกฤตภาสวัฒนะวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
24สามเณรธรรศ์ชกรเหลืองสีนาควัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
25พระวิรัตน์เสรีขจรกิจเจริญวรกิจฺโจวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
26พระธนวัฒน์อุศุภรัตน์อนีโฆวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
27พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
28พระสากรกิ่งทองจนฺทวณฺโณวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
29สามเณรธีระพงษ์ดงขาววัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตร