รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประมวลแจ่มจำรัสฐิตธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
2พระสิทธิโชคชัยสงค์รวิวํโสวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
3สามเณรกฤษฎาแซ่เตียว-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
4สามเณรอภิสิทธิ์ใจจุละ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5สามเณรศิรภัทรเบญจนาวี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
6สามเณรสมคิดลาหู่นะ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
7สามเณรประเสริฐ์ดีจิตติวัฒนาธร-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
8สามเณรณรงค์ศักดิ์มาตสาลี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
9สามเณรลัทธพลบุญโสม-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
10สามเณรอัครพลพรมรัตน์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
11สามเณรธเนศศรีมณี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
12พระเสรียงชนม์ฉนฺทโกวัดบางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
13พระรัชตพลชัยเกียรติธรรมธมฺมสุนฺทโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
14พระรัฐพลแซ่ตั้งพลญาโณวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
15พระธนกรเพชรอินทร์ธนากโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
16สามเณรจักรกฤติฉิมพลี-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
17สามเณรจิระพันธุ์คำวงษา-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
18สามเณรชนาวีเรืองวงศ์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
19สามเณรชัยรัตน์ลาสวาย-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
20สามเณรณัฐกิตติ์วิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
21สามเณรประยุทธ์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
22สามเณรประวิทย์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
23สามเณรพงศ์พลินวิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
24สามเณรรัชชานนท์เจริญกาญจน์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
25สามเณรวิจิตรแซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
26สามเณรเอกภาคแซ่ว่าง-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
27พระรณรงค์การสมนุชถาวโรวัดอินทารามวัดอินทาราม
28พระอนันต์พุทธขจรอภโยวัดอินทารามวัดอินทาราม
29พระสิรตันติแพทยางกูรชครธมฺโมวัดอินทารามวัดอินทาราม
30พระสุรพลกุญชร ณ อยุธยาสนฺตมโนวัดอินทารามวัดอินทาราม
31พระธีระสุรางแสงบุญมีชีวสุทฺโธวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
32สามเณรกฤษณมุลตรีแก้ว-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
33สามเณรพัชรพลแข็งฤทธิ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
34สามเณรธนพัฒน์ใจปิน-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
35สามเณรโชคอนันต์ยศพรนธ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
36พระบุญเจือธรรมนากนโกวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
37พระจักรพัชร์แสงรุ่งเรื่องกิจถิรญาโณวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
38สามเณรมารุตยิ่งทวี-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
39สามเณรอนุวัฒน์รักใคร่-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
40สามเณรกฤษฏาภูริวัฒน์ธนากุล-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี