รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพัชรพลแข็งฤทธิ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
2สามเณรโชคอนันต์ยศพรนธ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
3สามเณรเอกภาคแซ่ว่าง-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
4สามเณรอนุวัฒน์รักใคร่-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
5สามเณรวิจิตรแซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
6สามเณรรัชชานนท์เจริญกาญจน์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
7สามเณรมารุตยิ่งทวี-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
8สามเณรพงศ์พลินวิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
9สามเณรประวิทย์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
10สามเณรประยุทธ์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
11พระบุญเจือธรรมนากนโกวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
12พระธีระสุรางแสงบุญมีชีวสุทฺโธวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
13สามเณรกฤษฏาภูริวัฒน์ธนากุล-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
14สามเณรกฤษณมุลตรีแก้ว-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
15สามเณรณัฐกิตติ์วิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
16สามเณรชัยรัตน์ลาสวาย-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
17พระจักรพัชร์แสงรุ่งเรื่องกิจถิรญาโณวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
18สามเณรชนาวีเรืองวงศ์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
19สามเณรจักรกฤติฉิมพลี-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
20สามเณรจิระพันธุ์คำวงษา-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
21สามเณรธนพัฒน์ใจปิน-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
22พระธนกรเพชรอินทร์ธนากโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
23พระเสรียงชนม์ฉนฺทโกวัดบางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
24พระรัชตพลชัยเกียรติธรรมธมฺมสุนฺทโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
25พระรัฐพลแซ่ตั้งพลญาโณวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
26พระสิทธิโชคชัยสงค์รวิวํโสวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
27สามเณรลัทธพลบุญโสม-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
28สามเณรอภิสิทธิ์ใจจุละ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
29สามเณรอัครพลพรมรัตน์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
30สามเณรสมคิดลาหู่นะ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
31สามเณรศิรภัทรเบญจนาวี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
32สามเณรกฤษฎาแซ่เตียว-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
33สามเณรประเสริฐ์ดีจิตติวัฒนาธร-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
34สามเณรณรงค์ศักดิ์มาตสาลี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
35พระประมวลแจ่มจำรัสฐิตธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
36สามเณรธเนศศรีมณี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
37พระสิรตันติแพทยางกูรชครธมฺโมวัดอินทารามวัดอินทาราม
38พระสุรพลกุญชร ณ อยุธยาสนฺตมโนวัดอินทารามวัดอินทาราม
39พระอนันต์พุทธขจรอภโยวัดอินทารามวัดอินทาราม
40พระรณรงค์การสมนุชถาวโรวัดอินทารามวัดอินทาราม