รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรณรงค์การสมนุชถาวโรวัดอินทารามวัดอินทาราม
2พระสุรพลกุญชร ณ อยุธยาสนฺตมโนวัดอินทารามวัดอินทาราม
3สามเณรจิระพันธุ์คำวงษา-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
4สามเณรประเสริฐ์ดีจิตติวัฒนาธร-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5สามเณรจักรกฤติฉิมพลี-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
6พระเสรียงชนม์ฉนฺทโกวัดบางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
7พระสิทธิโชคชัยสงค์รวิวํโสวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
8พระรัชตพลชัยเกียรติธรรมธมฺมสุนฺทโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
9พระสิรตันติแพทยางกูรชครธมฺโมวัดอินทารามวัดอินทาราม
10พระบุญเจือธรรมนากนโกวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
11สามเณรลัทธพลบุญโสม-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
12สามเณรอัครพลพรมรัตน์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
13พระอนันต์พุทธขจรอภโยวัดอินทารามวัดอินทาราม
14สามเณรกฤษฏาภูริวัฒน์ธนากุล-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
15สามเณรณรงค์ศักดิ์มาตสาลี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
16สามเณรกฤษณมุลตรีแก้ว-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
17สามเณรโชคอนันต์ยศพรนธ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
18สามเณรมารุตยิ่งทวี-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
19สามเณรอนุวัฒน์รักใคร่-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
20สามเณรชัยรัตน์ลาสวาย-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
21สามเณรสมคิดลาหู่นะ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
22สามเณรพงศ์พลินวิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
23สามเณรณัฐกิตติ์วิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
24สามเณรธเนศศรีมณี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
25พระธีระสุรางแสงบุญมีชีวสุทฺโธวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
26สามเณรรัชชานนท์เจริญกาญจน์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
27สามเณรศิรภัทรเบญจนาวี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
28พระธนกรเพชรอินทร์ธนากโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
29สามเณรชนาวีเรืองวงศ์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
30สามเณรพัชรพลแข็งฤทธิ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
31พระประมวลแจ่มจำรัสฐิตธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
32พระรัฐพลแซ่ตั้งพลญาโณวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
33สามเณรเอกภาคแซ่ว่าง-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
34สามเณรประยุทธ์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
35สามเณรวิจิตรแซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
36สามเณรประวิทย์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
37สามเณรกฤษฎาแซ่เตียว-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
38พระจักรพัชร์แสงรุ่งเรื่องกิจถิรญาโณวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
39สามเณรอภิสิทธิ์ใจจุละ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
40สามเณรธนพัฒน์ใจปิน-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี