รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพัชรพลแข็งฤทธิ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
2สามเณรโชคอนันต์ยศพรนธ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
3สามเณรเอกภาคแซ่ว่าง-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
4สามเณรอัครพลพรมรัตน์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5สามเณรอภิสิทธิ์ใจจุละ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
6สามเณรอนุวัฒน์รักใคร่-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
7สามเณรสมคิดลาหู่นะ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
8สามเณรศิรภัทรเบญจนาวี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
9สามเณรวิจิตรแซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
10สามเณรลัทธพลบุญโสม-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
11สามเณรรัชชานนท์เจริญกาญจน์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
12สามเณรมารุตยิ่งทวี-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
13สามเณรกฤษฎาแซ่เตียว-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
14สามเณรพงศ์พลินวิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
15สามเณรประเสริฐ์ดีจิตติวัฒนาธร-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
16สามเณรประวิทย์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
17สามเณรชัยรัตน์ลาสวาย-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
18สามเณรกฤษฏาภูริวัฒน์ธนากุล-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
19สามเณรกฤษณมุลตรีแก้ว-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
20สามเณรจักรกฤติฉิมพลี-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
21สามเณรจิระพันธุ์คำวงษา-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
22สามเณรชนาวีเรืองวงศ์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
23สามเณรประยุทธ์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
24สามเณรณรงค์ศักดิ์มาตสาลี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
25สามเณรณัฐกิตติ์วิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
26สามเณรธนพัฒน์ใจปิน-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
27สามเณรธเนศศรีมณี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
28พระบุญเจือธรรมนากนโกวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
29พระเสรียงชนม์ฉนฺทโกวัดบางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
30พระสิรตันติแพทยางกูรชครธมฺโมวัดอินทารามวัดอินทาราม
31พระธีระสุรางแสงบุญมีชีวสุทฺโธวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
32พระประมวลแจ่มจำรัสฐิตธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
33พระรณรงค์การสมนุชถาวโรวัดอินทารามวัดอินทาราม
34พระจักรพัชร์แสงรุ่งเรื่องกิจถิรญาโณวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
35พระธนกรเพชรอินทร์ธนากโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
36พระรัชตพลชัยเกียรติธรรมธมฺมสุนฺทโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
37พระรัฐพลแซ่ตั้งพลญาโณวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
38พระสิทธิโชคชัยสงค์รวิวํโสวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
39พระสุรพลกุญชร ณ อยุธยาสนฺตมโนวัดอินทารามวัดอินทาราม
40พระอนันต์พุทธขจรอภโยวัดอินทารามวัดอินทาราม