รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประมวลแจ่มจำรัสฐิตธมฺโมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
2พระสิทธิโชคชัยสงค์รวิวํโสวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
3สามเณรกฤษฎาแซ่เตียว-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
4สามเณรอภิสิทธิ์ใจจุละ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5สามเณรศิรภัทรเบญจนาวี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
6สามเณรสมคิดลาหู่นะ-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
7สามเณรประเสริฐ์ดีจิตติวัฒนาธร-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
8สามเณรณรงค์ศักดิ์มาตสาลี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
9สามเณรลัทธพลบุญโสม-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
10พระบุญเจือธรรมนากนโกวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
11พระจักรพัชร์แสงรุ่งเรื่องกิจถิรญาโณวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
12สามเณรมารุตยิ่งทวี-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
13สามเณรอนุวัฒน์รักใคร่-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
14สามเณรกฤษฏาภูริวัฒน์ธนากุล-วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
15พระธีระสุรางแสงบุญมีชีวสุทฺโธวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
16สามเณรจักรกฤติฉิมพลี-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
17สามเณรจิระพันธุ์คำวงษา-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
18สามเณรชนาวีเรืองวงศ์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
19สามเณรชัยรัตน์ลาสวาย-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
20สามเณรณัฐกิตติ์วิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
21สามเณรประยุทธ์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
22สามเณรประวิทย์แซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
23สามเณรพงศ์พลินวิฑูรวงศกร-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
24สามเณรรัชชานนท์เจริญกาญจน์-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
25สามเณรวิจิตรแซ่หาญ-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
26สามเณรเอกภาคแซ่ว่าง-วัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
27สามเณรกฤษณมุลตรีแก้ว-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
28สามเณรพัชรพลแข็งฤทธิ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
29สามเณรธนพัฒน์ใจปิน-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
30สามเณรโชคอนันต์ยศพรนธ์-วัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
31พระรัชตพลชัยเกียรติธรรมธมฺมสุนฺทโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
32พระรัฐพลแซ่ตั้งพลญาโณวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
33พระธนกรเพชรอินทร์ธนากโรวัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
34พระเสรียงชนม์ฉนฺทโกวัดบางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
35สามเณรอัครพลพรมรัตน์-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
36สามเณรธเนศศรีมณี-วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
37พระรณรงค์การสมนุชถาวโรวัดอินทารามวัดอินทาราม
38พระอนันต์พุทธขจรอภโยวัดอินทารามวัดอินทาราม
39พระสิรตันติแพทยางกูรชครธมฺโมวัดอินทารามวัดอินทาราม
40พระสุรพลกุญชร ณ อยุธยาสนฺตมโนวัดอินทารามวัดอินทาราม