รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรพิชิตนุ่มภักดีทีปธมฺโมวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
2พระไพศาลปิ่นทองมหาวีโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
3พระอานนท์ชื่นเจริญปภงฺกโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
4พระอาทิตย์ต่วนเงินอาทิจฺจวํโสวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
5พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นพลปุญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
6พระสุรพงษ์แห่งตระกูลพทฺธสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
7พระสวาทบังแสงอ่อนปวฑฺฒโนวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
8พระสมพรสิงหลจารุธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
9พระสมปองบุบผาสวรรค์ฐานวโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
10พระสมบูรณ์ฤทธิ์สท้านอติภทฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
11พระศิวะทองเนียมสิริปุญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
12พระวันชัยอินไกรสุจิณฺโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
13พระรัชชาชูศักดิ์สุรปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
14พระมงคลทองดีนอกกิตฺติมงฺคโลวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
15พระภาณุพันธุ์นึกเจริญจนฺทโสภโณวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
16พระกิตติกรณ์สะตะอธิปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
17พระพรพจน์จั่นโตวรญาโณวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
18พระปรีชาพนธ์ศรีใจวงศ์ฐิตธมฺโมวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
19พระนัฐพลทองดีอิทฺธิญาโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
20พระธีรภัทรนิ่มนครญาณกโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
21พระธัญพิสิษฐ์ทองแกมแก้วฐานวุฑโฒวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
22พระธนาคารโฮ้เซ็งกตสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
23พระทัศนัยพจน์ธรรมโชติทตฺโตวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
24พระณัฐพงษ์อัสรางชัยคุณงฺกโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
25พระณัฐชพงศ์พัดทองปิยสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
26พระชยพลเปรมปรีปญฺญาพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
27พระชนกฤตศาสนะสุพินธ์อาทิจฺจวํโสวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
28พระฉัตรชัยไชยลาฐิตปญฺโญวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
29พระขวัญสิงหานุสิริธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก