รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรพจน์จั่นโตวรญาโณวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
2พระอานนท์ชื่นเจริญปภงฺกโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
3พระรัชชาชูศักดิ์สุรปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
4พระอาทิตย์ต่วนเงินอาทิจฺจวํโสวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
5พระนัฐพลทองดีอิทฺธิญาโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
6พระมงคลทองดีนอกกิตฺติมงฺคโลวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
7พระศิวะทองเนียมสิริปุญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
8พระธัญพิสิษฐ์ทองแกมแก้วฐานวุฑโฒวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
9พระธีรภัทรนิ่มนครญาณกโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
10พระภาณุพันธุ์นึกเจริญจนฺทโสภโณวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
11พระพรพิชิตนุ่มภักดีทีปธมฺโมวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
12พระสวาทบังแสงอ่อนปวฑฺฒโนวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
13พระสมปองบุบผาสวรรค์ฐานวโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
14พระไพศาลปิ่นทองมหาวีโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
15พระทัศนัยพจน์ธรรมโชติทตฺโตวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
16พระณัฐชพงศ์พัดทองปิยสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
17พระสมบูรณ์ฤทธิ์สท้านอติภทฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
18พระปรีชาพนธ์ศรีใจวงศ์ฐิตธมฺโมวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
19พระชนกฤตศาสนะสุพินธ์อาทิจฺจวํโสวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
20พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นพลปุญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
21พระกิตติกรณ์สะตะอธิปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
22พระสมพรสิงหลจารุธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
23พระขวัญสิงหานุสิริธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
24พระณัฐพงษ์อัสรางชัยคุณงฺกโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
25พระวันชัยอินไกรสุจิณฺโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
26พระชยพลเปรมปรีปญฺญาพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
27พระสุรพงษ์แห่งตระกูลพทฺธสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
28พระธนาคารโฮ้เซ็งกตสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
29พระฉัตรชัยไชยลาฐิตปญฺโญวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก