รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนาคารโฮ้เซ็งกตสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
2พระมงคลทองดีนอกกิตฺติมงฺคโลวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
3พระณัฐพงษ์อัสรางชัยคุณงฺกโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
4พระภาณุพันธุ์นึกเจริญจนฺทโสภโณวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
5พระสมพรสิงหลจารุธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
6พระธีรภัทรนิ่มนครญาณกโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
7พระธัญพิสิษฐ์ทองแกมแก้วฐานวุฑโฒวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
8พระสมปองบุบผาสวรรค์ฐานวโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
9พระปรีชาพนธ์ศรีใจวงศ์ฐิตธมฺโมวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
10พระฉัตรชัยไชยลาฐิตปญฺโญวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
11พระพรพิชิตนุ่มภักดีทีปธมฺโมวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
12พระชยพลเปรมปรีปญฺญาพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
13พระอานนท์ชื่นเจริญปภงฺกโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
14พระสวาทบังแสงอ่อนปวฑฺฒโนวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
15พระณัฐชพงศ์พัดทองปิยสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
16พระสุรพงษ์แห่งตระกูลพทฺธสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
17พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นพลปุญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
18พระไพศาลปิ่นทองมหาวีโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
19พระพรพจน์จั่นโตวรญาโณวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
20พระขวัญสิงหานุสิริธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
21พระศิวะทองเนียมสิริปุญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
22พระวันชัยอินไกรสุจิณฺโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
23พระรัชชาชูศักดิ์สุรปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
24พระสมบูรณ์ฤทธิ์สท้านอติภทฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
25พระกิตติกรณ์สะตะอธิปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
26พระชนกฤตศาสนะสุพินธ์อาทิจฺจวํโสวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
27พระอาทิตย์ต่วนเงินอาทิจฺจวํโสวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
28พระนัฐพลทองดีอิทฺธิญาโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
29พระทัศนัยพจน์ธรรมโชติทตฺโตวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก