รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพรพจน์จั่นโตวรญาโณวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
2พระสมปองบุบผาสวรรค์ฐานวโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
3พระสมพรสิงหลจารุธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
4พระธนาคารโฮ้เซ็งกตสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
5พระชยพลเปรมปรีปญฺญาพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
6พระนัฐพลทองดีอิทฺธิญาโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
7พระวันชัยอินไกรสุจิณฺโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
8พระณัฐพงษ์อัสรางชัยคุณงฺกโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
9พระรัชชาชูศักดิ์สุรปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
10พระศิวะทองเนียมสิริปุญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
11พระภาณุพันธุ์นึกเจริญจนฺทโสภโณวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
12พระกิตติกรณ์สะตะอธิปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
13พระอานนท์ชื่นเจริญปภงฺกโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
14พระอาทิตย์ต่วนเงินอาทิจฺจวํโสวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
15พระพรพิชิตนุ่มภักดีทีปธมฺโมวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
16พระสวาทบังแสงอ่อนปวฑฺฒโนวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
17พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นพลปุญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
18พระธัญพิสิษฐ์ทองแกมแก้วฐานวุฑโฒวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
19พระสุรพงษ์แห่งตระกูลพทฺธสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
20พระณัฐชพงศ์พัดทองปิยสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
21พระไพศาลปิ่นทองมหาวีโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
22พระธีรภัทรนิ่มนครญาณกโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
23พระขวัญสิงหานุสิริธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
24พระสมบูรณ์ฤทธิ์สท้านอติภทฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
25พระชนกฤตศาสนะสุพินธ์อาทิจฺจวํโสวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
26พระมงคลทองดีนอกกิตฺติมงฺคโลวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
27พระทัศนัยพจน์ธรรมโชติทตฺโตวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
28พระฉัตรชัยไชยลาฐิตปญฺโญวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
29พระปรีชาพนธ์ศรีใจวงศ์ฐิตธมฺโมวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก