รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐชพงศ์พัดทองปิยสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
2พระสุรพงษ์แห่งตระกูลพทฺธสีโลวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
3พระธัญพิสิษฐ์ทองแกมแก้วฐานวุฑโฒวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
4พระอานนท์ชื่นเจริญปภงฺกโรวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
5พระกิตติกรณ์สะตะอธิปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
6พระภาณุพันธุ์นึกเจริญจนฺทโสภโณวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
7พระศิวะทองเนียมสิริปุญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
8พระรัชชาชูศักดิ์สุรปญฺโญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
9พระขวัญสิงหานุสิริธมฺโมวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
10พระธีรภัทรนิ่มนครญาณกโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
11พระไพศาลปิ่นทองมหาวีโรวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
12พระณัฐพงษ์อัสรางชัยคุณงฺกโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
13พระวันชัยอินไกรสุจิณฺโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
14พระนัฐพลทองดีอิทฺธิญาโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
15พระชยพลเปรมปรีปญฺญาพโลวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
16พระธนาคารโฮ้เซ็งกตสาโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
17พระสมปองบุบผาสวรรค์ฐานวโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
18พระพรพจน์จั่นโตวรญาโณวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
19พระปรีชาพนธ์ศรีใจวงศ์ฐิตธมฺโมวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
20พระฉัตรชัยไชยลาฐิตปญฺโญวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
21พระทัศนัยพจน์ธรรมโชติทตฺโตวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
22พระมงคลทองดีนอกกิตฺติมงฺคโลวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
23พระชนกฤตศาสนะสุพินธ์อาทิจฺจวํโสวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
24พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นพลปุญฺโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
25พระสวาทบังแสงอ่อนปวฑฺฒโนวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
26พระพรพิชิตนุ่มภักดีทีปธมฺโมวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
27พระอาทิตย์ต่วนเงินอาทิจฺจวํโสวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
28พระสมพรสิงหลจารุธมฺโมวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
29พระสมบูรณ์ฤทธิ์สท้านอติภทฺโทวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก