รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรศักดิ์อยู่พิทักษ์ปุญญาคโมวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
2พระมิตรภาพพันชะโกสนฺตมโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
3พระสพลเพิ่มมงคลมหพฺพโลวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
4พระจิระพันธ์เนื้อทองรตนโชโตวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
5พระปภพบุญสาใจกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
6พระอเนกประทุมมาจรณธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
7พระธเนศสูงเนินสีลธโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
8พระเทิดศักดิ์ศรีงามเตชวโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
9พระกิจชนะสังข์ทองอคฺคธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
10พระภุชงค์ทาวรรณวรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
11พระสิทธิกรขุนทองสุธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
12พระอนุวัตรบัวบานนาถธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
13พระบุญลาภสุทธิละอองปุญญพโลวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
14พระณัฐพลเที่ยงประคองภทฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
15พระอนุวัสขำทองยสวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
16พระเสฏฐนันท์ทองแจ่มสุจิณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
17พระนิพนธ์ช่วยเกิดเตชวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
18พระลอยลุยกมโลวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
19พระโตมอนศรีสุคนธ์ฉนฺทิโกวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
20พระสุรพงษ์บุญโฉมปิยวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
21พระประเสริฐหาญณรงค์ปญฺญาวโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
22สามเณรนัฐวุฒิไชยบุตรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
23พระชัชชัยกฤษณานุวัตร์อิสฺสโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
24พระณัฐพรสุขเกษมจิตฺตปาโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
25พระศุภกฤษณ์ศรีกอบัวสีลสํวโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
26พระอนุวัตรขวัญใจปิยสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
27พระไพรัตน์พูลพิพัฒน์กมฺมสุทฺโธวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
28พระพลกฤตพัฒเจริญกิตฺติปาโลวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
29สามเณรรังสรรค์เอี่ยมจันทร์สะอาดวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
30พระสมเจตยิ้มเยื้อนจตฺตมโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
31พระพงษ์ตะวันพันธะนะแพทย์กิตฺติปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
32พระทรงวุฒิพันธุมจินดาฉนฺทโชโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
33พระประมณัสพรศิริปิยวณฺโณวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
34พระจักรพันธ์ทองย้อยฉนฺทธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
35พระศุภนนท์วิหครัตน์สมาจาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
36พระนิรมิตรสืบเชื้อกิตฺติโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
37พระสมชายบุญศรีปภสฺสโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
38พระวินัยคงคล้ายธมฺมวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
39พระอนุรักษ์บุญท้วมธมฺมรกฺขิโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
40พระมงคลแสงเขียวอคฺควโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง