รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุรศักดิ์อยู่พิทักษ์ปุญญาคโมวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
2พระลอยลุยกมโลวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
3พระวินัยคงคล้ายธมฺมวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
4พระศุภกฤษณ์ศรีกอบัวสีลสํวโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
5พระศุภนนท์วิหครัตน์สมาจาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
6พระสพลเพิ่มมงคลมหพฺพโลวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
7พระสมชายบุญศรีปภสฺสโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
8พระสมเจตยิ้มเยื้อนจตฺตมโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
9พระสิทธิกรขุนทองสุธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
10พระสุรพงษ์บุญโฉมปิยวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
11สามเณรรังสรรค์เอี่ยมจันทร์สะอาดวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
12พระอนุรักษ์บุญท้วมธมฺมรกฺขิโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
13พระอนุวัตรขวัญใจปิยสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
14พระอนุวัตรบัวบานนาถธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
15พระอนุวัสขำทองยสวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
16พระอเนกประทุมมาจรณธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
17พระเทิดศักดิ์ศรีงามเตชวโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
18พระเสฏฐนันท์ทองแจ่มสุจิณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
19พระโตมอนศรีสุคนธ์ฉนฺทิโกวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
20พระไพรัตน์พูลพิพัฒน์กมฺมสุทฺโธวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
21พระนิรมิตรสืบเชื้อกิตฺติโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
22พระจักรพันธ์ทองย้อยฉนฺทธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
23พระจิระพันธ์เนื้อทองรตนโชโตวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
24พระชัชชัยกฤษณานุวัตร์อิสฺสโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
25พระณัฐพรสุขเกษมจิตฺตปาโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
26พระณัฐพลเที่ยงประคองภทฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
27พระทรงวุฒิพันธุมจินดาฉนฺทโชโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
28พระธเนศสูงเนินสีลธโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
29สามเณรนัฐวุฒิไชยบุตรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
30พระนิพนธ์ช่วยเกิดเตชวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
31พระกิจชนะสังข์ทองอคฺคธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
32พระบุญลาภสุทธิละอองปุญญพโลวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
33พระปภพบุญสาใจกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
34พระประมณัสพรศิริปิยวณฺโณวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
35พระประเสริฐหาญณรงค์ปญฺญาวโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
36พระพงษ์ตะวันพันธะนะแพทย์กิตฺติปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
37พระพลกฤตพัฒเจริญกิตฺติปาโลวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
38พระภุชงค์ทาวรรณวรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
39พระมงคลแสงเขียวอคฺควโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
40พระมิตรภาพพันชะโกสนฺตมโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง