รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัชชัยกฤษณานุวัตร์อิสฺสโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
2พระอนุวัตรขวัญใจปิยสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
3พระอนุวัสขำทองยสวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
4พระสิทธิกรขุนทองสุธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
5พระวินัยคงคล้ายธมฺมวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
6พระนิพนธ์ช่วยเกิดเตชวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
7พระจักรพันธ์ทองย้อยฉนฺทธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
8พระเสฏฐนันท์ทองแจ่มสุจิณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
9พระภุชงค์ทาวรรณวรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
10พระอนุวัตรบัวบานนาถธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
11พระอนุรักษ์บุญท้วมธมฺมรกฺขิโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
12พระสมชายบุญศรีปภสฺสโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
13พระปภพบุญสาใจกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
14พระสุรพงษ์บุญโฉมปิยวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
15พระอเนกประทุมมาจรณธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
16พระประมณัสพรศิริปิยวณฺโณวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
17พระพลกฤตพัฒเจริญกิตฺติปาโลวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
18พระมิตรภาพพันชะโกสนฺตมโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
19พระพงษ์ตะวันพันธะนะแพทย์กิตฺติปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
20พระทรงวุฒิพันธุมจินดาฉนฺทโชโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
21พระไพรัตน์พูลพิพัฒน์กมฺมสุทฺโธวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
22พระสมเจตยิ้มเยื้อนจตฺตมโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
23พระลอยลุยกมโลวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
24พระศุภนนท์วิหครัตน์สมาจาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
25พระศุภกฤษณ์ศรีกอบัวสีลสํวโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
26พระเทิดศักดิ์ศรีงามเตชวโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
27พระโตมอนศรีสุคนธ์ฉนฺทิโกวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
28พระกิจชนะสังข์ทองอคฺคธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
29พระนิรมิตรสืบเชื้อกิตฺติโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
30พระณัฐพรสุขเกษมจิตฺตปาโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
31พระบุญลาภสุทธิละอองปุญญพโลวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
32พระธเนศสูงเนินสีลธโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
33พระประเสริฐหาญณรงค์ปญฺญาวโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
34พระสุรศักดิ์อยู่พิทักษ์ปุญญาคโมวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
35พระณัฐพลเที่ยงประคองภทฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
36พระจิระพันธ์เนื้อทองรตนโชโตวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
37พระสพลเพิ่มมงคลมหพฺพโลวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
38สามเณรรังสรรค์เอี่ยมจันทร์สะอาดวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
39พระมงคลแสงเขียวอคฺควโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
40สามเณรนัฐวุฒิไชยบุตรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง