รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิจชนะสังข์ทองอคฺคธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
2พระจักรพันธ์ทองย้อยฉนฺทธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
3พระจิระพันธ์เนื้อทองรตนโชโตวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
4พระชัชชัยกฤษณานุวัตร์อิสฺสโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
5พระณัฐพรสุขเกษมจิตฺตปาโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
6พระณัฐพลเที่ยงประคองภทฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
7พระทรงวุฒิพันธุมจินดาฉนฺทโชโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
8พระธเนศสูงเนินสีลธโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
9สามเณรนัฐวุฒิไชยบุตรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
10พระนิพนธ์ช่วยเกิดเตชวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
11พระนิรมิตรสืบเชื้อกิตฺติโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
12พระบุญลาภสุทธิละอองปุญญพโลวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
13พระปภพบุญสาใจกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
14พระประมณัสพรศิริปิยวณฺโณวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
15พระประเสริฐหาญณรงค์ปญฺญาวโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
16พระพงษ์ตะวันพันธะนะแพทย์กิตฺติปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
17พระพลกฤตพัฒเจริญกิตฺติปาโลวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
18พระภุชงค์ทาวรรณวรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
19พระมงคลแสงเขียวอคฺควโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
20พระมิตรภาพพันชะโกสนฺตมโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
21สามเณรรังสรรค์เอี่ยมจันทร์สะอาดวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
22พระลอยลุยกมโลวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
23พระวินัยคงคล้ายธมฺมวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
24พระศุภกฤษณ์ศรีกอบัวสีลสํวโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
25พระศุภนนท์วิหครัตน์สมาจาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
26พระสพลเพิ่มมงคลมหพฺพโลวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
27พระสมชายบุญศรีปภสฺสโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
28พระสมเจตยิ้มเยื้อนจตฺตมโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
29พระสิทธิกรขุนทองสุธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
30พระสุรพงษ์บุญโฉมปิยวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
31พระสุรศักดิ์อยู่พิทักษ์ปุญญาคโมวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
32พระอนุรักษ์บุญท้วมธมฺมรกฺขิโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
33พระอนุวัตรขวัญใจปิยสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
34พระอนุวัตรบัวบานนาถธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
35พระอนุวัสขำทองยสวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
36พระอเนกประทุมมาจรณธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
37พระเทิดศักดิ์ศรีงามเตชวโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
38พระเสฏฐนันท์ทองแจ่มสุจิณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
39พระโตมอนศรีสุคนธ์ฉนฺทิโกวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
40พระไพรัตน์พูลพิพัฒน์กมฺมสุทฺโธวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง