รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 40 จาก 40 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรังสรรค์เอี่ยมจันทร์สะอาดวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
2สามเณรนัฐวุฒิไชยบุตรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
3พระไพรัตน์พูลพิพัฒน์กมฺมสุทฺโธวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
4พระลอยลุยกมโลวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
5พระพงษ์ตะวันพันธะนะแพทย์กิตฺติปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
6พระปภพบุญสาใจกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
7พระพลกฤตพัฒเจริญกิตฺติปาโลวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
8พระนิรมิตรสืบเชื้อกิตฺติโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
9พระสมเจตยิ้มเยื้อนจตฺตมโลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
10พระอเนกประทุมมาจรณธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
11พระณัฐพรสุขเกษมจิตฺตปาโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
12พระจักรพันธ์ทองย้อยฉนฺทธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
13พระโตมอนศรีสุคนธ์ฉนฺทิโกวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
14พระทรงวุฒิพันธุมจินดาฉนฺทโชโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
15พระอนุรักษ์บุญท้วมธมฺมรกฺขิโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
16พระวินัยคงคล้ายธมฺมวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
17พระอนุวัตรบัวบานนาถธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
18พระประเสริฐหาญณรงค์ปญฺญาวโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
19พระสมชายบุญศรีปภสฺสโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
20พระประมณัสพรศิริปิยวณฺโณวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
21พระสุรพงษ์บุญโฉมปิยวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
22พระอนุวัตรขวัญใจปิยสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
23พระบุญลาภสุทธิละอองปุญญพโลวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
24พระสุรศักดิ์อยู่พิทักษ์ปุญญาคโมวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
25พระณัฐพลเที่ยงประคองภทฺทธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
26พระสพลเพิ่มมงคลมหพฺพโลวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
27พระอนุวัสขำทองยสวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
28พระจิระพันธ์เนื้อทองรตนโชโตวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
29พระภุชงค์ทาวรรณวรธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
30พระมิตรภาพพันชะโกสนฺตมโนวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
31พระศุภนนท์วิหครัตน์สมาจาโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
32พระธเนศสูงเนินสีลธโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
33พระศุภกฤษณ์ศรีกอบัวสีลสํวโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
34พระเสฏฐนันท์ทองแจ่มสุจิณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
35พระสิทธิกรขุนทองสุธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
36พระกิจชนะสังข์ทองอคฺคธมฺโมวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
37พระมงคลแสงเขียวอคฺควโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
38พระชัชชัยกฤษณานุวัตร์อิสฺสโรวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
39พระเทิดศักดิ์ศรีงามเตชวโรวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
40พระนิพนธ์ช่วยเกิดเตชวโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง