รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิริพงษ์เปลี่ยนดงธีรภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระพีรพลพิณทองปภาธโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
3พระมงคลบวรสืบบุญปุงฺคโววัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
4พระวรวุฒิครุฑทองถามพโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
5พระวัชรพลสุวรรณคำคุณากโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
6พระวิฑูรย์นุชโพธิ์โอทาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
7พระวินัยพานสัมฤทธิ์สิริภทฺโทวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
8สามเณรวีกรสุพรรณ์วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
9พระวีรวัฒน์ครุฑทองธมฺมิโกวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
10สามเณรวีรวัฒน์ภู่เกตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
11สามเณรพีรณัฐมณีสีขำวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
12สามเณรศิริภัทรใจศิลป์วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
13พระสหัสชัยเตียนมีผลปญฺญาทีโปวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
14พระสิทธิธรครองสมธีรภัทโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
15พระสุขสันต์สิริพัฒนโกมลธมฺมธีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
16พระสุรศักดิ์ป้อมถาวรฐานจาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
17พระสุวนัยไกรวงษ์ฉนฺทกโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
18พระอรรฐพลเขียนทองขนฺติพโลวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
19พระเถลิงเดชพิลาศรีธนปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
20พระเอกชัยบุญสร้างอธิปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
21สามเณรธนภัทรพวงทองวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
22พระกัมพลวงษ์ศรีเผือกเขมโกวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
23สามเณรกีรพัฒน์เกินสินวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
24พระจีรัชญ์พัฒน์มูลไพรโอทาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
25พระชาญณรงค์มะโนสาชวโนวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
26พระชินสีดาจารุวณฺโณวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
27พระชิษณุพงศ์วงศ์หมอสุวีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
28พระณรงค์ศักดิ์ศรีโพนทองวรจิตฺโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
29สามเณรณัชพลกล่อมอินทร์วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
30พระทักษ์ดนัยทองทุมจตฺตภโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
31พระกฤตานนท์ขำปิ่นฐานวโรวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
32พระธนากรสุ่นหอมอุตฺตโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
33พระนพดลณ อุบลอตฺตรกฺโขวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
34พระนิจจพลถมแจ่มสุขจิตปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
35พระบุญธรรมจันทะนามปุญฺญธมฺโมวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
36พระประสิทธิ์ผลัดมณีสนฺตมโนวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
37พระพงษ์พินิจพุ่มพวงสุขิโตวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
38พระพิสุทธิเนียมพึงปริปุณฺโณวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
39พระพิเชษฐ์สุกกลั่นปญฺญาวโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา