รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตคลองสามวา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒๘ - วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรณัชพลกล่อมอินทร์วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
2พระกฤตานนท์ขำปิ่นฐานวโรวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
3พระสิทธิธรครองสมธีรภัทโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
4พระวีรวัฒน์ครุฑทองธมฺมิโกวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
5พระวรวุฒิครุฑทองถามพโลวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
6พระบุญธรรมจันทะนามปุญฺญธมฺโมวัดบ้านกลางคณะเขตคลองสามวา
7พระนพดลณ อุบลอตฺตรกฺโขวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
8พระนิจจพลถมแจ่มสุขจิตปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
9พระทักษ์ดนัยทองทุมจตฺตภโยวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
10พระวิฑูรย์นุชโพธิ์โอทาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
11พระมงคลบวรสืบบุญปุงฺคโววัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
12พระเอกชัยบุญสร้างอธิปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
13พระสุรศักดิ์ป้อมถาวรฐานจาโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
14พระประสิทธิ์ผลัดมณีสนฺตมโนวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
15สามเณรธนภัทรพวงทองวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
16พระวินัยพานสัมฤทธิ์สิริภทฺโทวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
17พระพีรพลพิณทองปภาธโรวัดแป้นทองโสภารามคณะเขตคลองสามวา
18พระเถลิงเดชพิลาศรีธนปญฺโญวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
19พระพงษ์พินิจพุ่มพวงสุขิโตวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
20สามเณรวีรวัฒน์ภู่เกตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
21สามเณรพีรณัฐมณีสีขำวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
22พระชาญณรงค์มะโนสาชวโนวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
23พระจีรัชญ์พัฒน์มูลไพรโอทาโตวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
24พระชิษณุพงศ์วงศ์หมอสุวีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
25พระกัมพลวงษ์ศรีเผือกเขมโกวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
26พระณรงค์ศักดิ์ศรีโพนทองวรจิตฺโตวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
27พระสุขสันต์สิริพัฒนโกมลธมฺมธีโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
28พระชินสีดาจารุวณฺโณวัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
29พระพิเชษฐ์สุกกลั่นปญฺญาวโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
30สามเณรวีกรสุพรรณ์วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
31พระวัชรพลสุวรรณคำคุณากโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
32พระธนากรสุ่นหอมอุตฺตโรวัดสุทธิสะอาดคณะเขตคลองสามวา
33สามเณรกีรพัฒน์เกินสินวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
34พระอรรฐพลเขียนทองขนฺติพโลวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
35พระสหัสชัยเตียนมีผลปญฺญาทีโปวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
36พระพิสุทธิเนียมพึงปริปุณฺโณวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา
37พระศิริพงษ์เปลี่ยนดงธีรภทฺโทวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
38สามเณรศิริภัทรใจศิลป์วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมคณะเขตคลองสามวา
39พระสุวนัยไกรวงษ์ฉนฺทกโรวัดพระยาสุเรนทร์คณะเขตคลองสามวา