รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๑๑๕๐๐๒ - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอารียาศรีภักดิ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณิชกานต์เตียงลัดดาวงศ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวลักษมณศรีปานเงินคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนรินทรดำทองคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพลอยชนกบุญมาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธณัชญาทองนุ้ยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภัคพิชาฝังนิลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชลธิชาทองน่วมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมัณฑิตาสงวนบุญคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนุชรินทร์ไชยอาจคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐมลยิ้มสำราญคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวเสาวลักษณ์เกือกรัมย์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวญานิตาทองนทีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอารียากลาบบัวเหลืองคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอภิชญาจันทิคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธารินีโอสถคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนริศรามูลเพียคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
18อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิณจิราเงินกองคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอรอุมาศรีนวลขำคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกฤติยานันธิคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
21อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสุภัสจีธรรมวิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
22อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจารุวรรณหารสุโพธิ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
23อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววันวิสาทองมีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
24อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชิดชนกแย้มสุคนธ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกุลธิดาสุคำภาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวขนิษฐาเจริญสุขคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
27อุดมศึกษาป.โทพันตำรวจโทพร้อมพงษ์สนิทกลางโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
28อุดมศึกษาป.โทพันตำรวจโทพิพัฒน์จันทร์รวมโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
29อุดมศึกษาป.เอกนางมนัสวีศรีนนท์โรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม