รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๑๑๕๐๐๒ - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสายพินบุญรอดดิษฐคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภัทรจิราลมลอยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
3อุดมศึกษาป.ตรีนายชญานนท์สมศิริคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกัลยาบุญเสนอคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวอาพิมภาโถน้อยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิชญาดาโสภาน้ำคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวหทัยชนกศรีวงษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปูริดาปะทะโนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสัภยาอินเทพคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนิภาพรไชยศรีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปองวลีจังอินทร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจารุวรรณพรหมเดชะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทักษพรอุ่นน้อยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวใกล้รุ่งแก้วปานกันคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปภาวินท์นนทะภาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววรารัตน์แสงฉิมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพรชนกแสนกล้าคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
18อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวญาณิศาพูดเพราะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปาริชาติกุญชรคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนภสรทาราชคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
21อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวภัคจิราทีปสว่างคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
22อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฏฐณิชาเหมันตาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
23อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฎฐณิชาอามาตย์มนตรีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
24อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฎฐธิดานรรัตน์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธัญญารัตน์คำวิลัยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธัญญาเรศคำวิลัยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพัชรินทร์โสดดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
28อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวฐิติรัตน์ธีระรัตนะนุสิทธิ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
29อุดมศึกษาป.ตรีพันตำรวจโทบุญช่วยเฉลิมจรัสกุลโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
30อุดมศึกษาป.ตรีพันตำรวจโทวรเทพปิยวัจนาภรณ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
31อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวสาวิตรีราวินิจโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
32อุดมศึกษาป.ตรีนายธัญพิสิษฐ์ศรีมาลานนท์โรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
33อุดมศึกษาป.ตรีนายนัฐพลเขื่อนคำโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
34อุดมศึกษาป.ตรีนายนพณัฐฑ์เหมือนจ้อยโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
35อุดมศึกษาป.ตรีนายพชรปุ้มฤทธิ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
36อุดมศึกษาป.ตรีพันตำรวจโทปิติทัสสน์แก้ววิเชียรโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37อุดมศึกษาป.ตรีพันตำรวจโทกฤษดากรโพธิ์มีโรงเรียนนายร้อยตำรวจวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม