รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๑๑๕๐๐๒ - คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธิดารัตน์ปัตถาลีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกชพรพรหมวิหารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกชพรภัทรชาติกวินคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกณิกนันต์แถลงศรีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
5อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกมลชนกสุลงคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
6อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกรกนกแจ้งกิตติชัยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกัญญารัตน์ชำนาญเวชคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
8อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวกัลยกรไชยบุตรคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
9อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจันทร์ฉายภูเวียนวงค์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
10อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจันทราทิพย์โชคสุจริตคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
11อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจิระพรไชยสัจคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
12อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวจุฬามณีนรสิงห์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวชรินรัตน์นันทะกุลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
14อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวญาณิศากาญจน์ขันธสิทธิ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
15อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐชยาวิเศษสังข์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
16อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐชากันศัสตราชัยศรีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
17อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐฐาพรจีระสันติกุลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
18อุดมศึกษาป.ตรีนายณัฐพลปักกะมานังคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
19อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวณัฐริกาไอยแก้วคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
20อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวดวงหทัยมานะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
21อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวตรีนภาแสนทรงสิริคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
22อุดมศึกษาป.ตรีนายทศพลรินใจคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
23อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวทัศนีย์คำศรีสุขคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
24อุดมศึกษาป.ตรีนายธนะรักษ์ก้อนคำคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
25อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธัญชนกเจริญพงศ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธาราทิพย์บางกุลธรรมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
27อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนราภัทรมงคลสินธุ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
28อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนหฤทัยหงษ์ทองคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
29อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนันท์นภัสทวีกวีกาญจน์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
30อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวบุญธิดาปกาสิทธิ์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
31อุดมศึกษาป.ตรีนายประภากรแซ่ม้าคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
32อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวประริชาติคำหอมคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
33อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปรางทิพย์วรรณาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
34อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปารัชชาสมันตเวคินคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
35อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวปาลินีจันทร์หม่อนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
36อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพริ้งไพลินหนองนงค์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37อุดมศึกษาป.ตรีนายพสิษฐ์สีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพัชราภรณ์ปากเมยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
39อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิชญาภัคปิงวังคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
40อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิมลวรรณทองสารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
41อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิราภรณ์เข็มนาคคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
42อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวพิรารัตน์หอมเฮ้าคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
43อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมินทิราศรีหาพุฒคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
44อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวมิรันตีจอมทองคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
45อุดมศึกษาป.ตรีนายวชิราวุธจันมะโฮงคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
46อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววรัญญาแสนกองคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
47อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิกานดาแวงวรรณคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
48อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิจิตตราบุญมีขาวคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
49อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิรัชยายศต๊ะนิลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
50อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศิวาภรณ์บุญไชยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม