รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุรักษ์ศรีตระเวรสุขเวสโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
2พระภูดิสสอนหินลาดสทฺธาธิโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
3พระทวีไตรงามวัฒนาอภิวฑฺโนวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
4พระสามารถฉิมแก้วฉนฺทโกวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5พระวิชิตหงษ์สองวราโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6พระวรเทพภิญโญพาณิชย์การวราสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7พระณัฐชนนท์เชาวนาศิริชนาสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8พระสุรวิทย์แจ่มจำรัสสุขกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9พระแทนไทเฉินฉนฺทกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10พระธวัชชัยจันทร์อินทร์ธมฺมสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11พระบุญมาคำภักดีจิตปุญโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12พระกฤษจารุขจรพงศ์ปภสฺสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13พระผดุงพงษ์แจ่มจันทร์พุทฺธสโรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
14พระสุขเจริญชัยจำสัตย์จารุวณฺโณวัดแสนสุขวัดแสนสุข
15สามเณรฉัตรชนกมากมูลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
16สามเณรจัตวาบุญเพ็งวัดแสนสุขวัดแสนสุข
17สามเณรสุวิทย์ใจตรงสัตย์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
18สามเณรเพชรากรฟักทองวัดแสนสุขวัดแสนสุข
19สามเณรธนดลประภาวัดแสนสุขวัดแสนสุข
20สามเณรฐิติรัตน์มนตรีวัดแสนสุขวัดแสนสุข
21สามเณรพลกฤตสิงคะวัดแสนสุขวัดแสนสุข
22สามเณรทรงพลขุนเจริญวัดแสนสุขวัดแสนสุข
23พระสุรพงษ์ดิษฐ์ประศักดิ์สุภปญฺโญวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
24พระพงศักดิ์ฉิมแก้วธมฺมวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
25พระอุกฤษฎ์อ่วมเจริญปญฺญาวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
26พระวิเชตบุญยะมาสมาจาโรวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
27พระสิทธิศักดิ์เพ็งสว่างสารโทวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี