รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภูดิสสอนหินลาดสทฺธาธิโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
2พระแทนไทเฉินฉนฺทกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3พระอุกฤษฎ์อ่วมเจริญปญฺญาวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
4พระอนุรักษ์ศรีตระเวรสุขเวสโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
5พระสุรวิทย์แจ่มจำรัสสุขกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6พระสุรพงษ์ดิษฐ์ประศักดิ์สุภปญฺโญวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
7พระสิทธิศักดิ์เพ็งสว่างสารโทวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
8พระสามารถฉิมแก้วฉนฺทโกวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9พระวิเชตบุญยะมาสมาจาโรวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
10พระวิชิตหงษ์สองวราโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11พระวรเทพภิญโญพาณิชย์การวราสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
12พระกฤษจารุขจรพงศ์ปภสฺสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
13พระพงศักดิ์ฉิมแก้วธมฺมวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
14พระบุญมาคำภักดีจิตปุญโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
15พระธวัชชัยจันทร์อินทร์ธมฺมสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16พระทวีไตรงามวัฒนาอภิวฑฺโนวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
17พระณัฐชนนท์เชาวนาศิริชนาสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
18สามเณรพลกฤตสิงคะวัดแสนสุขวัดแสนสุข
19พระผดุงพงษ์แจ่มจันทร์พุทฺธสโรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
20สามเณรธนดลประภาวัดแสนสุขวัดแสนสุข
21พระสุขเจริญชัยจำสัตย์จารุวณฺโณวัดแสนสุขวัดแสนสุข
22สามเณรทรงพลขุนเจริญวัดแสนสุขวัดแสนสุข
23สามเณรสุวิทย์ใจตรงสัตย์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
24สามเณรฐิติรัตน์มนตรีวัดแสนสุขวัดแสนสุข
25สามเณรฉัตรชนกมากมูลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
26สามเณรเพชรากรฟักทองวัดแสนสุขวัดแสนสุข
27สามเณรจัตวาบุญเพ็งวัดแสนสุขวัดแสนสุข