รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรทรงพลขุนเจริญวัดแสนสุขวัดแสนสุข
2พระบุญมาคำภักดีจิตปุญโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3พระธวัชชัยจันทร์อินทร์ธมฺมสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4พระกฤษจารุขจรพงศ์ปภสฺสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5พระสุขเจริญชัยจำสัตย์จารุวณฺโณวัดแสนสุขวัดแสนสุข
6พระสามารถฉิมแก้วฉนฺทโกวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7พระพงศักดิ์ฉิมแก้วธมฺมวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
8พระสุรพงษ์ดิษฐ์ประศักดิ์สุภปญฺโญวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
9พระวิเชตบุญยะมาสมาจาโรวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
10สามเณรจัตวาบุญเพ็งวัดแสนสุขวัดแสนสุข
11สามเณรธนดลประภาวัดแสนสุขวัดแสนสุข
12สามเณรเพชรากรฟักทองวัดแสนสุขวัดแสนสุข
13พระวรเทพภิญโญพาณิชย์การวราสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
14สามเณรฐิติรัตน์มนตรีวัดแสนสุขวัดแสนสุข
15สามเณรฉัตรชนกมากมูลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
16พระอนุรักษ์ศรีตระเวรสุขเวสโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
17พระภูดิสสอนหินลาดสทฺธาธิโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
18สามเณรพลกฤตสิงคะวัดแสนสุขวัดแสนสุข
19พระวิชิตหงษ์สองวราโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
20พระอุกฤษฎ์อ่วมเจริญปญฺญาวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
21พระแทนไทเฉินฉนฺทกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
22พระณัฐชนนท์เชาวนาศิริชนาสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23พระสิทธิศักดิ์เพ็งสว่างสารโทวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
24พระผดุงพงษ์แจ่มจันทร์พุทฺธสโรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
25พระสุรวิทย์แจ่มจำรัสสุขกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
26สามเณรสุวิทย์ใจตรงสัตย์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
27พระทวีไตรงามวัฒนาอภิวฑฺโนวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี