รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษจารุขจรพงศ์ปภสฺสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2สามเณรจัตวาบุญเพ็งวัดแสนสุขวัดแสนสุข
3สามเณรฉัตรชนกมากมูลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
4สามเณรฐิติรัตน์มนตรีวัดแสนสุขวัดแสนสุข
5พระณัฐชนนท์เชาวนาศิริชนาสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6สามเณรทรงพลขุนเจริญวัดแสนสุขวัดแสนสุข
7พระทวีไตรงามวัฒนาอภิวฑฺโนวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
8สามเณรธนดลประภาวัดแสนสุขวัดแสนสุข
9พระธวัชชัยจันทร์อินทร์ธมฺมสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10พระบุญมาคำภักดีจิตปุญโญวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
11พระผดุงพงษ์แจ่มจันทร์พุทฺธสโรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
12พระพงศักดิ์ฉิมแก้วธมฺมวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
13สามเณรพลกฤตสิงคะวัดแสนสุขวัดแสนสุข
14พระภูดิสสอนหินลาดสทฺธาธิโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
15พระวรเทพภิญโญพาณิชย์การวราสโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
16พระวิชิตหงษ์สองวราโภวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
17พระวิเชตบุญยะมาสมาจาโรวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
18พระสามารถฉิมแก้วฉนฺทโกวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
19พระสิทธิศักดิ์เพ็งสว่างสารโทวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
20พระสุขเจริญชัยจำสัตย์จารุวณฺโณวัดแสนสุขวัดแสนสุข
21พระสุรพงษ์ดิษฐ์ประศักดิ์สุภปญฺโญวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
22พระสุรวิทย์แจ่มจำรัสสุขกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
23สามเณรสุวิทย์ใจตรงสัตย์วัดแสนสุขวัดแสนสุข
24พระอนุรักษ์ศรีตระเวรสุขเวสโกวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
25พระอุกฤษฎ์อ่วมเจริญปญฺญาวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
26สามเณรเพชรากรฟักทองวัดแสนสุขวัดแสนสุข
27พระแทนไทเฉินฉนฺทกาโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี