รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุทธิเดชถาราชวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
2พระบัญชาคูณทวีปญฺญาวโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
3พระประสพโชคพูลปั้นสุภโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
4พระปรีชาทองไทยปวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
5พระพิชัยมากมั่งมีถาวรจิตฺโตวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
6พระพิมุกต์วัฒนวิจารณ์กตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
7พระวชิระหงษาทรมุทุจิตฺโตวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
8พระวสันต์ดิษฐะรตนญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
9พระวิศิษย์ศักดิ์อัคนิถินเขมปญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
10พระวิเชียรชัยเพียรนภาพุทฺธสโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
11พระสิทธิ์ชลสัมฤทธิ์ถาวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
12พระสุชาติยิ้มโปรยคำชาตเมโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
13พระนรินทร์บุญเลิศอุทัยกิตฺติภทฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
14สามเณรอดิศรศรีคงเกิดวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
15พระอนุรักษ์สร้อยศิริวัฒน์ฉนฺทโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
16สามเณรอัคคะธัมมะ-วัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
17พระอุดมชัยยงค์สวัสดิ์เขมนนฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
18พระเจษฎาบำรุงศิลป์ธนิสฺสโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
19สามเณรเอกลักษณ์การะเกตุวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
20พระเอกวิทย์ทันตเวชสุจิตฺโตวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
21พระโชติพงศ์ไชยลุมโชติปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
22พระโอ๊กวงษ์ยี่เอกพโลวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
23พระไพโรจน์ไหมทองสุเมโธวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
24พระณัฐปคัลภ์โรจน์ทรัพย์กมลขนฺติธมฺโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
25พระกิตติ์ธเนศเลิศสินเจริญกุลสิริวณฺโณวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
26พระจักรกฤชเปรมทองอาจาโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
27พระชนสรเฉลิมทรัพย์กิตฺติโกวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
28พระชัยวุฒิพวงสามอุตฺตรภทฺโทวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
29พระชาตรีโชติรัตนขนฺติสาโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
30พระชิดพงษ์เปรมทองมานิโตวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
31พระญาณพัฒน์วรเวณุธม์สุทฺธิญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
32สามเณรณภัทรทะยอมวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
33สามเณรณัฐกรณ์มณีจินดาวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
34พระณัฐกิตติ์บุญทองสังข์อนาวิโลวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
35พระกฤษฎายาน้อยสุทฺธิญาโณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
36พระณัฐพลเครือกนกกมฺมสุทฺโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
37พระณัฐวัฒน์มาบางครุฉนฺทสีโลวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
38พระทศพรดำรงศักดิ์กุลวโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
39พระธนงกรณ์แสงสุวรรณโฆสิตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
40พระธนภูมิคงทนญาณวีโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
41พระธนากรณ์คำภากุมยุตฺตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
42พระธรรณธรณ์จันทรธนากโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
43พระธีรชัยกระดานราชธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
44พระธีรพลฉายแก้วมณีจนฺทปญฺโญวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
45พระธีรวุฒิคงคาทองธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว