รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะเขตลาดพร้าว
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๕๐๔๑ - วัดลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอัคคะธัมมะ-วัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
2พระธีรชัยกระดานราชธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
3สามเณรเอกลักษณ์การะเกตุวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
4พระธีรวุฒิคงคาทองธีรปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
5พระธนภูมิคงทนญาณวีโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
6พระธนากรณ์คำภากุมยุตฺตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
7พระบัญชาคูณทวีปญฺญาวโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
8พระธรรณธรณ์จันทรธนากโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
9พระธีรพลฉายแก้วมณีจนฺทปญฺโญวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
10พระทศพรดำรงศักดิ์กุลวโรวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
11พระวสันต์ดิษฐะรตนญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
12สามเณรสุทธิเดชถาราชวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
13พระปรีชาทองไทยปวโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
14สามเณรณภัทรทะยอมวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
15พระเอกวิทย์ทันตเวชสุจิตฺโตวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
16พระเจษฎาบำรุงศิลป์ธนิสฺสโรวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
17พระณัฐกิตติ์บุญทองสังข์อนาวิโลวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
18พระนรินทร์บุญเลิศอุทัยกิตฺติภทฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
19พระชัยวุฒิพวงสามอุตฺตรภทฺโทวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
20พระประสพโชคพูลปั้นสุภโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
21สามเณรณัฐกรณ์มณีจินดาวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
22พระพิชัยมากมั่งมีถาวรจิตฺโตวัดลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว
23พระณัฐวัฒน์มาบางครุฉนฺทสีโลวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
24พระอุดมชัยยงค์สวัสดิ์เขมนนฺโทวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
25พระกฤษฎายาน้อยสุทฺธิญาโณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
26พระสุชาติยิ้มโปรยคำชาตเมโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
27พระโอ๊กวงษ์ยี่เอกพโลวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
28พระญาณพัฒน์วรเวณุธม์สุทฺธิญาโณวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
29พระพิมุกต์วัฒนวิจารณ์กตปุญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
30สามเณรอดิศรศรีคงเกิดวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
31พระอนุรักษ์สร้อยศิริวัฒน์ฉนฺทโกวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
32พระสิทธิ์ชลสัมฤทธิ์ถาวโรวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
33พระวชิระหงษาทรมุทุจิตฺโตวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
34พระวิศิษย์ศักดิ์อัคนิถินเขมปญฺโญวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
35พระณัฐพลเครือกนกกมฺมสุทฺโธวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
36พระชนสรเฉลิมทรัพย์กิตฺติโกวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
37พระจักรกฤชเปรมทองอาจาโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
38พระชิดพงษ์เปรมทองมานิโตวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
39พระวิเชียรชัยเพียรนภาพุทฺธสโรวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
40พระกิตติ์ธเนศเลิศสินเจริญกุลสิริวณฺโณวัดลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว
41พระธนงกรณ์แสงสุวรรณโฆสิตธมฺโมวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตลาดพร้าว
42พระชาตรีโชติรัตนขนฺติสาโรวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
43พระณัฐปคัลภ์โรจน์ทรัพย์กมลขนฺติธมฺโมวัดคลองครุคณะเขตลาดพร้าว
44พระโชติพงศ์ไชยลุมโชติปญฺโญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว
45พระไพโรจน์ไหมทองสุเมโธวัดสาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว